Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1341 av 23. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av detaljerte bestemmelser om den spesifikke testprosedyren og tekniske krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer med hensyn til tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel og om endring av vedlegg II til nevnte forordning

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1341 of 23 April 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the specific test procedures and technical requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to their driver drowsiness and attention warning systems and amending Annex II to that Regulation

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.8.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 6 i forordning (EU) 2019/2144 skal motorkøretøjer i klasse M og N udstyres med visse avancerede køretøjssystemer, herunder systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel ("DDAW"). I bilag II til forordningen fastsættes de grundlæggende krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel.

(2) Der bør fastsættes detaljerede regler for de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav i forbindelse med typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel.

(3) Træthed har en negativ indvirkning på førerens fysiske, kognitive, psykomotoriske og sensoriske funktionskapacitet, som er nødvendige for sikker kørsel. Førerens træthed spiller en rolle i 10-25 % af alle trafikulykker i Unionen.

(4) I henhold til artikel 3, punkt 5, i forordning (EU) 2019/2144 er DDAW-systemet et system, der vurderer førerens årvågenhed gennem analyse af køretøjssystemer og om nødvendigt afgiver en advarsel til føreren via køretøjets brugergrænseflade

(5) DDAW-systemer er mere effektive uden for byzonerne, fordi førerens nedsatte årvågenhed som følge af træthed hovedsagelig forekommer ved langdistancekørsel med konstant hastighed. Desuden er det vanskeligt at vurdere det konstant skiftende kørsels- og styremønster ved kørsel i byområder ved hjælp af de tilgængelige teknologier. Motorkøretøjer med en konstruktivt bestemt maksimalhastighed på over 70 km/h eller derunder bør derfor være fritaget fra kravet om at være udstyret med DDAW-systemer.

(6) DDAW-systemerne vurderer den menneskelige fysiske tilstand ved hjælp af indirekte metoder som f.eks. systemanalyse og genkendelse af kørsels- eller styremønster for en fører, der udviser nedsat årvågenhed på grund af træthed, og det er derfor ikke muligt at teste disse systemer fuldt ud ved hjælp af en række definerede prøvninger eller med en programmerbar maskine, der gengiver menneskelig adfærd. I stedet bør fabrikanten udføre valideringsprøvningen med menneskelige deltagere og forelægge resultaterne for den godkendende myndighed sammen med mindst én prøvningsprotokol til kontrol af DDAW-systemets evne til at afgive en advarsel til den trætte fører.

(7) Under hensyntagen til målingens indirekte karakter, variabiliteten i virkningerne af menneskers træthed og de eksisterende teknologiers relative umodenhed bør ydeevnekravene til DDAW-systemer fastsættes på et niveau, der er realistisk og opnåeligt. For at fremme udviklingen af nye teknologier bør disse krav samtidig være teknologineutrale, og vurderingen af DDAW-systemers ydeevne bør derfor baseres på en statistisk tilgang, der tager hensyn til enten den gennemsnitlige effektivitet blandt deltagerne eller den minimale effektivitet for 95 % af dem. Anvendelsen af sidstnævnte løsning bør dog foretrækkes, da det forudsættes, at DDAW-systemerne skal fungere lige så effektivt for alle førere.

(8) Denne forordning bør fastsætte en referenceskala, som fabrikanterne skal anvende til at måle førerens træthed i prøvninger med menneskelige deltagere. Hvis fabrikanterne vælger at anvende en alternativ målemetode, bør den dokumenteres behørigt, og der bør sikres ækvivalens med referenceskalaen i denne forordning.

(9) Tabellen i bilag II til forordning (EU) 2019/2144, der indeholder listerne over krav omhandlet i artikel 4, stk. 5 og artikel 5, stk. 3 til nævnte forordning, indeholder ingen reference til retsakter om systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel. Det er derfor nødvendigt at indsætte en henvisning til nærværende forordning i nævnte bilag.

(10) Forordning (EU) 2019/2144 bør derfor ændres.

(11) Da forordning (EU) 2019/2144 anvendes med virkning fra den 6. juli 2022, bør nærværende forordning finde anvendelse fra samme dato.

(12) Bestemmelserne i denne forordning er tæt forbundne, da de omhandler regler vedrørende de specifikke prøvningsprocedurer og tekniske krav til typegodkendelse af motorkøretøjer for så vidt angår systemer til trætheds- og opmærksomhedsadvarsel. Som følge af bestemmelserne i nærværende forordning bør der derfor indføres en henvisning til denne forordning i bilag II til forordning (EU) 2019/2144. Disse bestemmelser bør derfor samles i en enkelt delegeret forordning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2021
Anvendelsesdato i EU
06.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet