Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019: utfyllende bestemmelser om systemer for tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2021/1341 av 23. april 2021 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2144 ved fastsettelse av nærmere regler om særlige prøvingsprosedyrer og tekniske krav i forbindelse med typegodkjenning av motorvogner med hensyn til systemer for tretthets- og oppmerksomhetsvarsel, og om endring av vedlegg II til den forordningen

Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1341 of 23 April 2021 supplementing Regulation (EU) 2019/2144 of the European Parliament and of the Council by laying down detailed rules concerning the specific test procedures and technical requirements for the type-approval of motor vehicles with regard to their driver drowsiness and attention warning systems and amending Annex II to that Regulation

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2022)

Sammendrag av innhold

Ny sikkerhetsforordning (EU) 2019/2144 inneholder en rekke nye sikkerhetsfunksjoner/-krav som skal anvendes ifm. typegodkjenning av biler, busser og lastebiler m.m. fra og med 5. juli 2022. De nye kravene vil tre i kraft i perioden 2022 - 2026. I den forbindelse er Kommisjonen tildelt fullmakt til å utarbeide detaljer for disse funksjonene i såkalte gjennomføringsforordninger. Noen slike detaljforordninger er allerede utarbeidet, herunder nærværende forordning (EU) 2021/1341 vedrørende tretthets- og oppmerksomhetsadvarsel (driver drowsiness and attention warning, DDAW).

Forordning 2021/1341 fastsetter detaljerte bestemmelser når det gjelder testprosedyrer og tekniske krav for typegodkjenning av motorvogner vedrørende DDAW. DDAW er et system som vurderer førerens årvåkenhet gjennom analyser av kjøreadferd til testspersoner - og når det er nødvendig gir føreren advarsel. I forordningen er det fastssatt referanseskala som fabrikanterne skal bruke for å måle førerens tretthet. Dersom fabrikanten velger en annen målemetode enn personer skal det dokumenteres at det er en likverdig testmeotode i forhold til bruk av personer.  

Forordningen inneholder 5 artikler og 2 vedlegg: 

 • Artikkel 1 angir virkeområdet for forordningen som er motorkjøretøyer i gruppe M og N med en konstruktiv hastighet over 70 km/t. 
 • Artikkel 2 viser til at de tekniske bestemmelsene for DDAW fremgår av forordningens vedlegg I del 1. Prøveprosedyrer for fabrikantens validering av systemet og teknisk dokumentasjon skal i henhold i til artikkel 3 og 4 utføres iht. vedlegg I.
 • Artikkel 5 endrer vedlegg II til forordnng (EU) 2019/2144. 
 • I artikkel 6 er det bestemt at forordningen skal brukes fra 6. juli 2022. 
 • Vedlegg I består av tre deler.
  • Del 1 inneholder tekniske krav til systemet,
  • Del 2  beskriver prøveprosedyrer for validering av systemet og
  • Del 3 inneholder prosedyrer for vurdering av den framlagte dokumentasjonen. 
 • Vedlegg II inneholder endring av vedlegg II rad E2 i sikkerhetsforordning 2019/2144, hvor det er bestemt at forordningen skal brukes ved EU-typegodkjenning fra 5. juli 2022 og fra 7. juli 2024 ved registrering av nye kjøretøy. 

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) 2021/1341 er en delegert forordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 290.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Implementeringen antas ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning for private eller offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere forodningen i norsk regelverk. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet

Sakkyndige instansers merknader

Forordningen er i utgangspunktet en type rettsakt som grunnet sitt innhold er egnet for EFTA's hurtigprosedyre ('fast-track'). Imidlertid - siden den henviser til forordningene 2018/858 og 2019/2144 (som ennå ikke er tatt inn i EØS-avtalen) - går den etter standard EFTA-prosedyre, men blir ikke forelagt noe Spesialutvalg for vurdering. Statens vegvesen vurderer derfor forordningen som relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Forordningen er relevant og akseptabel for Norge.

Norge er positiv til obligatorisk bruk av førerstøttesystem som DDAW (driver drowsiness and attention warning). DDAW er et nytt sikkerhetstiltak for kjøretøy som vurderer førerens årvåkenhet som følge av tretthet og gir føreren advarsel med nedsatt årvåkenhet. Ettersom tretthet vi ha en negativ innvirkning på førerens fysiske, kognitive, psykomotoriske og sensoriske funksjon, vil denne forordningen bidra til å redusere ulykker om kan tilbakeføres til at føreren er uoppmerksom. Sammen med andre førerstøttesystemer som forordning 2019/2144 som trer i kraft fra 2022 vil DDAW kunne bidra til å redusere omfanget ved en ulykke samt redusere faren for utforkjøring eller kollisjon.

Andre opplysninger

Norge har vært representert i arbeidsgrupper i EU (TCMV) ifm utarbeidelse av forordningen.

Status

Forordningen ble vedtatt 23. april 2021 og trer ikraft 6. juli 2022.

Forordningen var på nasjonal høring i april 2022. 

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen i mars 2022. Ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil ble vedtatt i slutten av juni 2022, med ikrafttredelse 1. oktober 2022. Rettsakten er implementert i den nye forskriften, og Form 1 ble sendt ESA den 9. juli 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2021
Anvendelsesdato i EU
06.07.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.11.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (av forordning (EU) 2019/2144)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1341
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro