Sikkerhetskrav til europeiske standarder for laserprodukter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2014/59/EU av 5. februar 2014 om sikkerhetskrav til europeiske standarder for laserprodukter til forbrukere i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF om generell produktsikkerhet

Commission Decision 2014/59/EU of 5 February 2014 on the safety requirements to be met by European standards for consumer laser products pursuant to Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council on general product safety

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 06.02.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Produkter, der er omfattet af direktiv 2001/95/EF, og som er i overensstemmelse med de nationale standarder, der gennemfører de europæiske standarder, der er udarbejdet i henhold til nævnte direktiv, formodes at leve op til sikkerhedskravene, for så vidt angår de risici, der er omfattet af disse standarder.

(2) Europæiske standarder skal udarbejdes på grundlag af sikkerhedskrav, der skal sikre, at produkter, som er i overensstemmelse med standarderne, opfylder det almindelige sikkerhedskrav, der er fastsat i artikel 3 i direktiv 2001/95/EF.

(3) Laserprodukter, navnlig håndholdte, batteridrevne laserpointere, der indebærer en risiko for skader på synet og huden, er blevet bredt tilgængelige for forbrugerne.

(4) Den nuværende europæiske standard for laserprodukter (EN 60825-1:2007 Laserprodukters sikkerhed — Del 1: Klassificering af udstyr og krav) bestemmer, at risikoen ved laserprodukter skal vurderes, og at laserprodukter skal være forsynet med passende advarselsmærker og leveres med en brugsanvisning, der indeholder alle relevante sikkerhedsoplysninger. Selv om et laserprodukt er i overensstemmelse med denne standard, sikrer det dog ikke, at det er sikkert for forbrugerne at anvende produktet.

(5) Der er nu bred konsensus om, at laserprodukter henhørende under klasse 1, 1M, 2 og 2M i den klassificering, der er fastlagt ved den standard, der er nævnt i betragtning 4, kan betragtes som sikre, når de anvendes af forbrugere (forudsat at der ikke sker eksponering for laserstråling med optiske instrumenter, når det drejer sig om produkter henhørende under klasse 1M og 2M). Dette gælder imidlertid ikke for laserprodukter i andre laserklasser.

(6) Europæiske standarder bør udformes, så de ikke virker hindrende for teknologisk innovation. Derfor bør standarder for forbrugerlaserprodukter ikke indeholde et totalforbud mod nogen produkter, når blot produkterne kan anvendes sikkert, idet man skal være opmærksom på, at skader på øjnene eller utilsigtede skader på huden, uanset om de er reversible eller irreversible, er uforenelige med et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes sikkerhed og sundhed.

(7) Det er derfor hensigtsmæssigt at fastlægge sikkerhedskravene for forbrugerlaserprodukter for at kunne indsende en anmodning til de europæiske standardiseringsorganer om at udarbejde en ny europæisk standard eller ændre den nuværende europæiske standard.

(8) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Produktsikkerhed i Almindelighed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2014
Anvendelsesdato i EU
07.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet