Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium

Tittel

(Utkast) Kommisjonsdirektiv om endring, med henblikk på tilpasning til den tekniske utvikling, av vedlegg II del III nr. 13 til europaparlaments-og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy, med hensyn til aluminium

(Draft) Commission Directive amending, for the purposes of adaptation to technical and scientific developments, point 13 of part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys, as regards aluminium

Siste nytt

Utkast til kommisjonsdirektiv sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 25.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsdirektivet, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF fastsættes der grænser for migration af aluminium fra legetøj eller legetøjsbestanddele. For øjeblikket er grænseværdierne for aluminium 5 625 mg/kg for tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale, 1 406 mg/kg for flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale og 70 000 mg/kg for afskrabet legetøjsmateriale.

(2) Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici (SCHEER) har gennemgået de tilgængelige data om aluminiums toksicitet under hensyntagen til de forskellige tolerable indtag for aluminium, der blev fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet i 2008 og af Det Fælles FAO-WHO-ekspertudvalg for Fødevaretilsætningsstoffer i 2011 . Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici vurderede i sin endelige udtalelse om det tolerable indtag af aluminium med henblik på tilpasning af migrationsgrænserne for aluminium i legetøj, der blev vedtaget den 28. september 2017, at et tolerabelt dagligt indtag (TDI) på 0,3 mg/kg kropsvægt pr. dag var et passende grundlag for at revidere grænserne for migration af aluminium fra legetøj.

(3) Da børn også eksponeres for aluminium via andre kilder end legetøj, bør kun en vis procentdel af det tolerable daglige indtag henføres til eksponeringen fra legetøj, når grænserne beregnes. Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø anbefalede i sin udtalelse fra 2004 , at højst 10 % af det tolerable indtag må komme fra legetøj. I 2010 blev denne procentdel bekræftet af Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici i udtalelserne "Risk from organic CMR substances in toys" og "Evaluation of the migration limits for chemical elements in toys" .

(4) Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici anvendte 10 % af det tolerable daglige indtag, multipliceret med gennemsnitsvægten af et barn under tre år (anslået til 7,5 kg) og divideret med den daglige mængde indtaget legetøjsmateriale. Denne mængde blev anslået til 100 mg/dag for tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale, 400 mg/dag for flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale og 8 mg/dag for afskrabet legetøjsmateriale. På grundlag af denne beregning foreslog Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici en ændring af grænseværdierne for migration af aluminium fra legetøj til 2 250 mg/kg for tørt, skørt, pulverlignende eller bøjeligt legetøjsmateriale, 560 mg/kg for flydende eller klæbrigt legetøjsmateriale og 28 130 mg/kg for afskrabet legetøjsmateriale (i det følgende benævnt "de foreslåede migrationsgrænser").

(5) Overholdelsen af de foreslåede migrationsgrænser kan dog ikke påvises ved hjælp af prøvningsmetoden i den europæiske standard EN 71-3:2013+A3:2018, til hvilken der er offentliggjort en reference i Den Europæiske Unions Tidende . De foreslåede migrationsgrænser kan let håndhæves, da de er flere tusinde gange højere end den laveste koncentration, der kan bestemmes pålideligt ved hjælp af den prøvningsmetode, der er fastsat i standarden .

(6) Kommissionen har nedsat Ekspertgruppen for Sikkerhedskrav til Legetøj , som skal rådgive Kommissionen i forbindelse med udarbejdelsen af lovgivningsmæssige forslag og politiske initiativer vedrørende sikkerhedskrav til legetøj. Ekspertgruppens arbejdsgruppe om kemikalier i legetøj (i det følgende benævnt "undergruppen Kemikalier") har til opgave at rådgive Ekspertgruppen for Sikkerhedskrav til Legetøj for så vidt angår kemiske stoffer, der må anvendes i legetøj.

(7) Undergruppen Kemikalier fandt ved mødet den 26. september 2017, at de migrationsgrænser, der er foreslået af Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici, var hensigtsmæssige.

(8) Markedsovervågningsdata vedrørende aluminium i legetøj , , , fra omtrent 5 800 prøvninger har påvist overensstemmelse med de foreslåede migrationsgrænser i næsten alle tilfælde. Data fra fabrikanter af skriveredskaber vedrørende ca. 250 prøver viser, at en væsentlig del af skrivematerialerne allerede overholder disse grænser.

(9) Ekspertgruppen for Sikkerhedskrav til Legetøj vedtog på sit møde den 19. december 2017, at migrationsgrænserne for aluminium bør ændres som foreslået.

(10) På baggrund af den tilgængelige videnskabelige dokumentation, udtalelsen fra Den Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici og Nye Risici, data fra medlemsstaterne og skrivematerialeindustrien og anbefalingerne fra Ekspertgruppen for Sikkerhedskrav til Legetøj og undergruppen Kemikalier er det nødvendigt at tilpasse de nuværende grænser for migration af aluminium fra legetøj eller legetøjsbestanddele i forhold til den tekniske og videnskabelige udvikling, idet de erstattes med de foreslåede migrationsgrænser.

(11) Direktiv 2009/48/EF bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Legetøjs Sikkerhed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet