Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2021/903 av 3. juni 2021 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF med hensyn til særlige grenseverdier for anilin i visse leketøy

Commission Directive (EU) 2021/903 of 3 June 2021 amending Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council as regards specific limit values for aniline in certain toys

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.1.2022)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2009/48/EF om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Tillegg C til vedlegg II i direktiv 2009/48/EF omhandler særlige grenseverdier for kjemikalier som benyttes i leketøy beregnet på å brukes av barn under 36 måneder eller i annet leketøy beregnet på å puttes i munnen.

Anilin har en klassifisering som karsinogen og mutagen i kategori 2 i henhold til forordning (EC) No 1272/2008 (CLP), og er derfor ikke tillatt i leketøy i konsentrasjoner over 1% eller 10 000 mg/kg i henhold til leketøydirektivets del II, vedlegg III punkt 5(a). Basert på tilgjengelig vitenskapelig bevis er det behov for å innføre lavere grenseverdier for anilin i tekstiler og lær brukt i leketøy og fingermaling for å sørge for tilstrekkelig beskyttelse av barn. Ved kommisjonsdirektiv 2021/903 føres anilin opp på tillegg C med en konsentrasjonsgrenser på 30 mg/kg etter reduktiv spaltning i tekstiler og lær i leketøy,10 mg/kg fritt anilin i fingermaling og 30 mg/kg etter reduktiv spaltning i fingermaling.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hovedrettsakten – direktiv 2009/48/EF – er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 345/2021 og gjennomført ved forskrift 18. november 2013 nr. 1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endringer i denne forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å medføre vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser utover arbeidet med gjennomføringsforskrift

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Dokumenter om endringer i forskrift om sikkerhet ved leketøy legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet. Norge deltar aktivt i arbeidet i EU knyttet til regelverket, blant annet i komiteer og ekspertgrupper i EU-kommisjonen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgruppe i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktivet (EU) 2021/903 ble vedtatt 3.6.2021 og publisert i OJ 4.6.2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 10.12.2021 og gjennomført i Norge 15.12.2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2021
Gjennomføringsfrist i EU
04.12.2022
Anvendelsesdato i EU
05.12.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
10.12.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.12.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.12.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.12.2021
Anvendes fra i Norge
05.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L0903
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro