Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om grenseverdier for barium

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) Nr. 681/2013 av 17. juli 2013 om endring av del III i vedlegg II til europaparlaments og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy

Commission Regulation (EU) No 681/2013 of 17 July 2013 amending part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the European Parliament and of the Council on the safety of toys

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.01.2014)

Sammendrag av innhold
Direktivet om sikkerhet ved leketøy regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes, og sporbarhet i forsyningskjeden. Direktiv 2009/48/EF erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF).

Kommisjonsforordning (EU) nr. 681/2013 endrer del III i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at det innføres strengere grenseverdier for migrasjon av barium i leketøy. I kategorien ”tørt, sprøtt, pulverlignende eller bøyelig lektøysmateriale” settes grensen ned fra 4500 mg/kg til 1500 mg/kg. I kategorien ”flytende eller klebrig leketøysmateriale” settes grensen ned fra 1125 mg/kg til 375 mg/kg. I kategorien ”avskrapet leketøysmateriale” settes grensen ned fra 56 000 mg/kg til 18 750 mg/kg. Nye anbefalinger for tolerabelt daglig inntak medfører at strengere migrasjonsgrenser innføres for best mulig å sikre beskyttelse av spesielt barns helse.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedregelverket - direktiv 2009/48/EF - er hjemlet i traktatens artikkel 251.

Rettslige konsekvenser: Hoveddirektivet (2009/48/EF) er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning 127/2012 og gjennomført i forskrift av 18. november 2013 nr.1403 om sikkerhet ved leketøy (leketøyforskriften). En gjennomføring av forordning (EU) nr. 681/2013 vil skje ved endring av leketøyforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: En gjennomføring av forordning (EU) nr. 681/2013 er vurdert til ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet med endringsforskrift.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Direktoratet for samfunnssikkerhet (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs arbeidsgrupper i tilknytning til dette regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 681/2013 ble fastsatt 17. juli 2013.

Norge ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Miljødirektoratet deltar i EUs ekspertgrupper på området. Både DSB og Miljødirektoratet har forvaltningsmyndighet etter dette regelverket. DSB har hovedansvar for gjennomføring av leketøyforskriften og forvalter de fysiske og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsegenskaper samt elektriske og radioaktive egenskaper. Miljødirektoratet har ansvaret for de deler av regelverket som gjelder kjemikalier, støy og hygiene.

Forordning (EU) nr. 681/2013 omhandler endringer av bestemmelser vedrørende kjemikalier i direktiv 2009/48/EF. EØS-notatet for forordningen er forelagt Justis- og beredskapsdepartementet og DSB før oversendelse til, og behandling i spesialutvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.07.2013
Anvendelsesdato i EU
20.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 222-223
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.03.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.11.2014
Anvendes fra i Norge
05.11.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0681
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro