Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om kadmium

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU av 2. mars 2012 om endring av del III i vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på tilpasning til den tekniske utviklingen

Commission Directive 2012/7/EU of 2 March 2012 amending, for the purpose of adapting to technical progress, part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the Euroepan Parliament and of the Council relating to toy safety

Siste nytt

Konstitusjonelle prosedyrer gjennomført i Island; EØS-komitebeslutningen trer i kraft 01.04.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.6.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet om sikkerhet ved leketøy - direktiv 2009/48/EF - erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF). Regelverket regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes og sporbarhet i forsyningskjeden. Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU endrer del III i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at det innføres nye strengere grenser for kadmium i forhold til leketøy.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedregelverket - direktiv 2009/48/EF - er hjemlet i traktatens artikkel 251.

Rettslige konsekvenser: Hoveddirektivet (2009/48/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 (beslutning nr. 127/2012). Det gamle leketøydirektivet 88/378/EF er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 4. januar 1996 nr. 7 om sikkerhet ved leketøy. En gjennomføring av direktiv 2012/7/EU vil skje ved endring i den nye leketøyforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: En gjennomføring av direktiv 2012/7/EU anses ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet med endringsforskrift av den nye leketøyforskriften.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

En gjennomføring av direktiv 2012/7/EU vil skje ved endringer i den nye leketøyforskriften.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU ble fastsatt 2. mars 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. juni 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 114/2013.

Norge ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) deltar i EUs ekspertgrupper på området.

Både DSB og Klif har forvaltningsmyndighet etter dette regelverket. DSB har hovedansvar for gjennomføring av leketøyforskriften og forvalter de fysiske og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsegenskaper samt elektriske og radioaktive egenskaper. Klif har ansvaret for de deler av regelverket som gjelder kjemikalier, støy og hygiene. Siden direktiv 2012/7/EU omhandler endringer av bestemmelser vedrørende kjemikalier i direktiv 2009/48/EF ble EØS-notat for direktiv 2012/7/EU utarbeidet av miljøvernmyndighetene. Notatet ble forelagt Justis- og beredskapsdepartementet før behandling i spesialutvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.03.2012
Gjennomføringsfrist i EU
20.01.2013
Anvendelsesdato i EU
20.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 462-463
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.04.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.04.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.04.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.11.2013
Anvendes fra i Norge
01.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012L0007
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro