Sikkerhetskrav til persienner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/531/EU av 14. august 2014 om samsvar med de europeiske standarder EN 16433 og EN 16434 og visse klausuler i den europeiske standard EN 13120:2009+A1 for persienner med det generelle sikkerhetskrav i europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF og offentligjøring av referensene til disse standarder i Den Europeiske Unions Tidende

2014/531/EU: Commission Implementing Decision of 14 August 2014 on the compliance of European standards EN 16433:2014 and EN 16434:2014 and of certain clauses of European standard EN 13120:2009+A1:2014 for internal blinds with the general safety requirement of Directive 2001/95/EC of the European Parliament and of the Council and publication of the references of those standards in the Official Journal of the European Union

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 15.08.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved artikel 3, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastsættes det, at producenter kun må markedsføre sikre produkter.

(2) I henhold til artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2001/95/EF formodes et produkt at være sikkert for så vidt angår de risici og risikokategorier, der er omfattet af de pågældende nationale standarder, når det er i overensstemmelse med ikke-bindende nationale standarder, der gennemfører europæiske standarder, for hvilke Kommissionen i overensstemmelse med direktivets artikel 4, stk. 2, har offentliggjort referencer i Den Europæiske Unions Tidende.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 2001/95/EF fastlægges europæiske standarder af europæiske standardiseringsorganer efter mandat fra Kommissionen.

(4) I henhold til artikel 4, stk. 2, i direktiv 2001/95/EF offentliggør Kommissionen referencerne for sådanne standarder.

(5) Den 27. juli 2011 vedtog Kommissionen afgørelse 2011/477/EU . I denne afgørelse fastsættes det, at for at mindske risikoen for strangulering og indre kvælning skal indvendige persienner (og vinduesafskærmninger med snore) være konstrueret med integreret sikkerhed, og at tilgængelige snor(e), kæde(r), kuglekæde(r) og lignende ikke må danne en farlig løkke. Hvis produktets konstruktion ikke fjerner risikoen for, at der kan dannes en farlig løkke, skal produktet endvidere være forsynet med egnede sikkerhedsanordninger, der reducerer risikoen for strangulering mest muligt. Hvis der forefindes en sikkerhedsanordning, må denne ikke kunne betjenes af små børn. Desuden må sikkerhedsanordningerne ikke frigive smådele, som vil kunne medføre indre kvælning af et barn, de må ikke indebære risici for, at børn kan komme fysisk til skade, f.eks. som følge af skarpe kanter, fingre, der kommer i klemme, eller udragende dele, de skal gennemgå bestandighedsprøvning og udmattelsesprøvning (slid), og de skal være modstandsdygtige mod ældning som følge af vejrpåvirkninger.

(6) Den 4. september 2012 gav Kommissionen de europæiske standardiseringsorganer mandat M/505 til at udarbejde europæiske standardarder, således at der tages højde for visse risici for børn i forbindelse med indvendige persienner til vinduer og døre, vinduesafskærmninger med snore og sikkerhedsanordninger.

(7) Den 19. februar 2014 offentliggjorde Den Europæiske Standardiseringsorganisation for første gang de europæiske standarder EN 16433:2014 og EN 16434:2014 og den reviderede europæiske standard EN 13120:2009+A1:2014 for indvendig afskærmning til døre og vinduer som svar på Kommissionens mandat.

(8) De europæiske standarder EN 16433 og EN 16434 og visse paragraffer i den europæiske standard EN 13120+A1 opfylder mandat M/505 og er i overensstemmelse med det almindelige sikkerhedskrav i direktiv 2001/95/EF. Referencerne hertil bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.08.2014
Anvendelsesdato i EU
03.09.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet