Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/2036 av 9. desember 2020 om endring av forordning (EU) nr. 965/2012 med hensyn til krav til flygebesetningers kompetanse og opplæringsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoene for visse tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2036 of 9 December 2020 amending Regulation (EU) No 965/2012 as regards the requirements for flight crew competence and training methods and postponing dates of application of certain measures in the context of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 12.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.5.2021)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/2036 innfører nye felleseuropeiske regler om såkalt "evidence based training" (EBT) for flygere. Reglene tas inn i eksisterende forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner. ETB-treningskonseptet er en innovativ metodikk for utviklende trening av flygere og er utformet i samsvar med ICAO Doc 9995 "Manual of evidence based training". I stedet for å basere treningen på programmer og elementer som er predefinerte i regelverket, skal EBT bidra til mer tilpasset trening. Treningen blir derfor mer oppdatert i forhold til dagens teknologi og operative miljø, samtidig som den kan tilpasses og spisses mot den individuelle pilots treningsbehov. Reglene om EBT i forordning (EU) 2020/2036 henger sammen med forordning (EU) 2020/2193 som innfører korresponderende regler i forordning (EU) nr. 1178/2011 om utdannings-og sertifikatregler for flygebesetning i sivil luftfart. De sistnevnte endringene er omhandlet i et eget EØS-notat.

I tillegg til regler om EBT endrer forordning (EU) 2020/2036 fristen for når nyproduserte fly må leveres med taleregistrarorer som har 25 timers opptakstid. Disse reglene er å finne i forordning (EU) nr. 965/2012, og fristen ustettes fra 1. januar 2021 til 1. januar 2022. Årsaken til denne fristutsettelsen er leveranseproblemer av slikt utstyr som følge av COVID-19 pandemien.

Merknader

Hjemmel i EF-traktaten
Forordning (EU) 2020/2036 er hjemlet i forordning (EU) 2018/1139 (EASA basisforordningen) artikkel 31, som igjen er hjemlet i TFEU artikkel 100.

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2020/2036 endrer forordning (EU) nr. 965/2012 om luftfartsoperasjoner. Den sistnevnte forordningen er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Forordning (EU) 2020/2036 vil bli tatt inn i EØS-avtalen, og må gjennomføres i norsk rett ved forskrift som endrer forskrift 7. august 2013 nr. 956 om luftfartsoperasjoner - som er forskriften som gjennomfører forordning (EU) nr. 965/2012.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene om EBT vil medføre konsekvenser for Luftfartstilsynet, luftfartsoperatører, flygere, flygerinstruktører og eksaminatorer.

For Luftfartstilsynet vil reglene medføre noe økt ressursbruk til godkjenning av operatørers EBT-implementering. Denne ressursbruken vil imidlertid være forbigående og vil dekkes av midlene Luftfartstilsynet er tildelt.

Reglene innfører EBT-trening som et alternativt treningsregime. Luftfartsoperatørene kan velge om de vil gå over til EBT-trening, eller om de vil fortsette etter dagens regler for trening av flygere. For luftfartsoperatører som velger å benytte EBT-trening, viser en konsekvensutredning som EASA har gjennomført at de øknomomiske og administrative konsekvensene vil være positive for operatørene og flygerne, ettersom man vil få et mer kostnadseffektivt treningssystem. Flyger-eksaminatorer vil kunne oppleve en redusert oppdragsmengde ettersom EBT ikke medfører samme behov for at flygere gjennomfører periodiske eksaminasjoner OPC/LPC. Instruktørene vil ikke påvirkes negativt økonomisk av reglene.

Utsettelsen av fristen for å utruste nyproduserte fly med talegergistrator av ny type vil først og fremst berøre flyprodusenter og produsent- og salgsleddet for slike taleregistratorer. Siden det ikke finnes slike aktører i Norge vil endringen ikke få vesentlige konsekvenser for norske myndigheter og markedsaktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten vil ikke bli behandlet i spesialutvalget for transport, hvor berørte departementer er representert. Saken blir behandlet etter EFTAs fast track-prosedyre.

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Luftfartstilsynet har hele tiden støttet en introduksjon av EBT i regelverket. Luftfartstilsynet mener EBT vil styrke treningen på områder hvor det ut fra sikkerhetsdata er indentifisert treningsbehov. Ut fra studier som ligger til grunn for utarbeidelsen av EBT-treningskonseptet, ventes det at et slikt mer risikobasert og målrettet treningskonsept vil bidra til sikrere luftfart. Reglene legger opp til at det skal være valgfritt for operatører å gå over til EBT. Det er videre anslått at de økonomiske konsekvensene for operatører som velger å benytte EBT vil være positive. De samlede sikkerhetsmessige og positive økonomiske konsekvensene av de nye reglene vurderes som klart større enn de negative økonomiske konsekvensene som reglene kan få for eksaminatorer.

Luftfartstilsynet har ikke insigelser til reglene om utsatt frist for talegeristrator av ny type, ettersom den uforustette situasjonen har skapt leveranseproblemer som nødvediggjør utsettelsen.

Luftfartstilsynet finner at forordningen er EØS-relevant og akseptablel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Reglene i forordning (EU) 2020/2036 er utarbeidet av EASA i samarbeid med eksperter fra aktuelle deler av luftfartsindustrien og fra luftfartsmyndighetene. Luftfartsilsynet har deltatt i arbeidet med en ekspert.

EASA har gjennomført en offentlig høring av utkastet til regler (NPA 2018-07). Høringskommentarene er deretter gjennomgått av EASA med bistand fra de nevnte ekspertene. Etter at EASA ferdisgtilte forslaget som Opinion 08/2019 er saken behandlet i EASA Komiteen (komitologikomite) hvor Norge har deltatt som observatør.

Saken var på høring i Norge høsten 2019. Luftfartstilsynet mottok ikke mange svar på høringen, men har erfart at de nye reglene støttes av luftfartsselskapene og aktuelle fagforeninger i luftfarten.

Forordningen ble ble besluttet innlemmet i EØS avtalen i EØS-komitenes møte 23. april 2021, og ble gjennomført i norsk rett ved forskrift 26. april 2021 om endring av forskrift om luftfartsoperasjoner.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.12.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.12.2020
Anvendelsesdato i EU
31.12.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
10.03.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
23.04.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.04.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2021
Anvendes fra i Norge
26.04.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R2036
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro