Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2016/4 av 5. januar 2016 om endring av forordning (EU) nr. 216/2008 når det gjelder essensielle krav for beskyttelse av miljøet

Commission Regulation (EU) 2016/4 of 5 January 2016 amending Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council as regards essential requirements for environmental protection

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.4.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen vedtok 5. januar 2016 en ny kommisjonsforordning om endring av Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 216/2008 (basisforordningen).

Endringene kommer som følge av en oppdatering av standarder og anbefalte praksiser fra ICAO (FNs luftfartsoperasjon). ICAOs oppdatering omtales som CAEP/9. Gjennom oppdateringen sikres samsvar med de oppdaterte ICAO SARPs (Standards And Recommended Practices) om flystøy og flymotorutslipp. Formålet med endringene er således å opprettholde et ensartet nivå av miljøbeskyttelse i EU, så vel som like konkurransevilkår for alle aktører i luftfartsmarkedet. Endringen knytter seg til forordningens artikkel 6 nummer 1: referansen oppdateres til siste oppdatering av ICAO vedlegg (Annex) 16, bind I og II, hhv. endring 11-B og endring 8, begge per 1. januar 2015.

Endringene har sin bakgrunn i EASAs Opinion No 05/2014 og NPA 2014/15. Disse forslagene inneholdt forslag til endring av bestemmelser i forordning (EU) nr. 748/2012 om luftdyktighets- og miljøsertifisering for luftfartøyer mv. og sertifisering av design- og produksjonsorganisasjoner (sertifiseringsforordningen) samt en endring i forordning 216/2008. Kommisjonen vedtok 5. januar 2016 nye kommisjonsrettsakter.

Dette notatet omhandler endringen i forordning 216/2008, mens det foreligger et eget EØS-notat om endringen til forordning 748/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Hjemmel for rettsakten er forordning (EF) nr. 216/2008 som igjen har hjemmel i TFEU (Treaty on the Functioning of the European Union) art. 100.

Rettsakten tilhører gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Rettsakten ble gjennomført ved forskrift 21. mars 2016 nr. 319 om endring i forskrift 26. mars 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for Luftfartstilsynet. Luftfartstilsynet vil måtte oppdatere referanser i prosedyrer og maler, i hovedsak i tilknytning til endringen i forordning 748/2012, noe som er beregnet å ta 2-3 dagsverk. Rettsakten vil ikke få konsekvenser for andre norske myndigheter.

Rettsakten får for øvrig kun konsekvenser for produsenter av luftfartøy. Det er ingen slike produsenter i Norge. Rettsakten får derfor ingen direkte konsekvenser for norske operatører eller aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for Transport.

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Samferdselsdepartementet ser positivt på den nye rettsakten, da den vil bidra til å sikre at Europa opprettholder de samme miljøstandardene som ICAO anbefaler.

Samferdselsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Nye endringer i ICAO SARPs og veiledningsmateriale ble godkjent av ICAO underkomité for Aviation Environmental Protection på sitt niende møte (CAEP/9) i februar 2013, og deretter vedtatt av ICAOs Råd på møte i mars 2014.

EASA publiserte opprinnelig NPA (Notices of Proposed Amendment) 2014/15 "Implementation of CAEP/9 amendments; Update of CS-34 & CS-36”. EASA gjennomførte en åpen høring av forslaget med høringsfrist til 25. august 2014.

Luftfartstilsynet gjennomførte en nasjonal høring av NPA 2014/15 i perioden 17. juli 2014 til 20. august 2014. Luftfartstilsynet mottok 12 høringssvar, og ingen av de som svarte på høringen hadde innvendinger til forslaget.

EASA oppdaterte saken gjennom å publisere Opinion No 05/2014 den 12. desember 2014.

Kommisjonen publiserte den 8. juli 2015 forslaget til ny rettsakt i komitologiregisteret.

Forordningen ble vedtatt 5. januar 2016.

Forordningen ble gjennomført i norsk rett ved forskrift av 21. mars 2016 nr. 319 om endring i forskrift om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.01.2016
Anvendelsesdato i EU
26.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 350-351
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2016
Anvendes fra i Norge
21.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0004
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro