Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 6/2013 av 8. januar 2013 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 om felles regler på området for sivil luftfart og om opprettelse av et europeisk flysikkerhetsbyrå, og om oppheving av rådsdirektiv 91/670/EØF, forordning (EF) nr. 1592/2002 og direktiv 2004/36/EF

Commission Regulation (EU) No 6/2013 of 8 January 2013 amending Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.6.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2015)

Sammendrag av innhold
Europakommisjon vedtok 8. januar 2013 forordning (EU) nr. 6/2013 som endrer forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 6 nr. 1.

Artikkel 6 nr. 1 fastsetter at materiell, deler og utstyr skal oppfylle miljøbeskyttelseskravene i Chicago-konvensjonens Annex 16, bind I og II, med unntak av vedleggene. Ved vedtakelsen av forordning (EF) nr. 216/2008 var det Annex 16, bind I slik det lød ved endring 8 og bind II slik det lød ved endring 5, begge av 24. november 2005, som ble fastsatt som krav i regelverket.

Artikkel 6 nr. 1 ble endret gjennom forordning (EF) nr. 690/2009, ved at endring 9 for bind I og endring 6 for bind II, begge av 20. november 2008, ble fastsatt som krav i regelverket.

Artikkel 6 nr. 1 er på nytt endret gjennom forordning (EU) nr. 6/2013. I denne forordningen gjennomføres endring 10 for bind I og endring 7 for bind II, begge av 17. november 2011. Vedleggene er fortsatt unntatt. Endring 10 til bind I omhandler tekniske spørsmål i forbindelse med anvendelsen av tekniske prosedyrer, prosesser og tilhørende veiledning i forbindelse med flystøysertifisering. Alle endringer anses for å være støynøytrale, dvs. at de ikke medfører endring av støygrensen. Endring 7 for bind II, er en ytterligere innstramming av emisjonsbegrensningene (en innstramming av NOx-grenser). Videre omhandler endringen endel tekniske spørsmål som oppstår i forbindelse med anvendelsen av tekniske prosedyrer, prosesser og tilhørende veiledning i forbindelse med sertifisering av utslipp fra flymotorer.

Formålet med forordning (EU) nr. 6/2013 er å oppnå harmonisering med standardene fastsatt av FNs luftfartsorganisasjon ICAO, som anbefalt av ICAOs Utvalg for miljøbeskyttelse innenfor luftfart på sitt 8. møte, og av ICAOs Råd den 4. mars 2011.

Forordning (EF) nr. 216/2008 og forordning (EF) nr. 690/2009 er gjennomført i norsk rett ved forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Merknader
Hjemmel i EF-traktatens art. 80 og 251.

Forordning (EU) nr. 6/2013 forventes at få en positiv innvirkning på miljøet. Forordningen gjennomfører en ny NOx-standard og ajourføringer bestemmelsen om produksjonsstopp for motorer etter CAEP/6-NOxstandarden. De øvrige endringene vil sannsynligvis også få positiv innvirkning på miljøet gjennom at regelverksteksten er gjort mer tydelig og avklart, blant annet er noen punkter hvor regelverket var inkonsistent nå ryddet opp i. Videre er regelverket oppdatert i overensstemmelse med den seneste tekniske utvikling og det er innført teknisk sunne og veldefinerte spesifikasjoner.

I Norge finnes ingen produsenter av luftfartøy eller motorer til bruk i luftfartøy som omfattet av teknisk regelverk Part 21. Endringene i forordning (EU) nr. 6/2013 vil derfor ikke få direkte konsekvenser for norske aktører. På sikt vil endringene få positive virkninger for miljøet gjennom at europeiske, og internasjonale, luftfartøy får redusert utslipp mv.

Gjennomføring av rettsakten vil medføre begrensede administrative og økonomiske konsekvenser for norske myndigheter, norske flyeiere og andre relevante aktører.

Forordningen omfattes av Gruppe 2. Endringsforordningen vil kunne gjennomføres gjennom ny forskrift, jf. delegasjonshjemmel i forskrift 26. februar 2013 nr. 219 om felleseuropeiske sikkerhetsregler for sivil luftfart og om etablering av et europeisk flysikkerhetsbyrå (EASA-forskriften).

Sakkyndige instansers merknader
Saken har ikke vært behandlet av Spesialutvalget.

Det er ikke gjennomført noen egen norsk høring.

Vurdering
Det anses ikke nødvendig med tilpasningstekst i forbindelse med inkorporering i EØS-avtalen.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
EASA publiserte 16. august 2011 NPA (Notices of Proposed Amendment) nr. 2011/08 «Implementation of CAEP/8 amendments». Denne lå til grunn for Opinion nr. 06/2011 «CAEP/ 8 Implementation» og forordning (EU) nr. 6/2013. Høringen som EASA har gjennomført har vært åpen for kommentarer fra alle interessenter, både offentlige og private.

Forslaget til endringsforordning til forordning (EF) nr. 216/2008 ble behandlet i EASA-komiteen i møtet avholdt 10. - 11. juli 2012, hvor både Luftfartstilsynet og Samferdselsdepartementet representerer norske myndigheter.

Forslag til endringsforordning ble sendt på skriftlig avstemning blant EASA-komiteens medlemmer 17. juli 2012. Forordning (EU) nr. 6/2013 ble vedtatt og publisert i Official Journal 8. januar 2013 med ikrafttredelse i EU-landene 29. januar 2013.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.01.2013
Anvendelsesdato i EU
29.01.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 442-443
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.05.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.06.2013
Anvendes fra i Norge
27.06.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro