Sikkerhetsstandarder for passasjerskip (omarbeiding)

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/45/EF av 6. mai 2009 om om sikkerhetsstandarder for passasjerskip (omarbeidning)

Directive 2009/45/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 on safety rules and standards for passenger ships (recast)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.4.2010)

Sammendrag av innhold
Direktivet samler tidligere gjeldende direktiv om sikkerhetsregler og standarder for passasjerskip, 98/18, og de senere endringsdirektivene (Kommisjonsdirektiv 2002/25 og 2003/75, råds- og parlamentsdirektiv 2002/84 og 2003/24) i en rettsakt. I tillegg tas prosedyren "regulatory procedure with scrutiny" for endringer av mindre viktige elementer inn i direktivet, i samsvar med Rådsbeslutning 1999/468/EU om fastsettelse av de nærmere vilkår for utøvelsen av gjennomføringsbestemmelsene som tillegges Kommisjonen (lenke til rettsakten er lagt inn under "annen dokumentasjon"). Det vil si prosedyre for Kommisjonens framleggelse av utkast til tiltak for COSS (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships). Utover dette inneholder ikke forslaget nye bestemmelser.

Gjeldende direktiv(er) er gjennomført i norsk rett slik: Forskrift 15. september 1992 nr 707 om innredning og om forpleiningstjenesten på skip, forskrift 28. mars 2000 nr 305 om besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart, forskrift 22. desember 2000 nr 1574 om tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart og forskrift 1. juli 2003 nr 969 om kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv. Utover konsolidering av gjeldende rett, regulerer forslaget til nytt direktiv bare organisering av intern EU-kompetanse og medfører ikke behov for endringer i nasjonale gjennomføringstiltak.

Ettersom forslaget ikke innholder nye krav, er det ikke ventet økonomiske konsekvenser, hverken for det offentlige eller næringen.

Vurdering
Forslaget samler gjeldende bestemmelser i direktiv 98/18/EF og senere endringsdirektiv i en rettsakt. I tillegg tas inn ny prosedyre for mindre endringer i direktivet.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel. Konsolidering av basisrettsakter og senere endringer vil gjøre regelverket lettere tilgjengelig.

Andre opplysninger
Forslaget ble ikke sendt på høring til næringen ettersom det ikke inneholder nye regler.

Status
Direktivet ble vedtatt i EU 6. mai 2009 og publisert i OJ 25. juni 2009. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 29. januar 2010 ved EØS-komiteens beslutning nr. 13/2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2009
Anvendelsesdato i EU
15.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 12.2.2015, p. 402-541
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.01.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.01.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.01.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.02.2010
Anvendes fra i Norge
08.02.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0045
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro