Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011 av 12. mai 2011 om krav til typegodkjenning av motorkjøretøyer og tilhengere til disse hva angår montering av dekk og om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 om vilkår for typegodkjenning av motorkjøretøyer, tilhengere med tilhørende systemer, komponenter og separate tekniske enheter, med tanke på generell sikkerhet

Commission Regulation (EU) No 458/2011 of 12 May 2011 concerning type-approval requirements for motor vehicles and their trailers with regard to the installation of their tyres and implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council concerning type-approval requirements for the general safety of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.10.2011)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 661/2009 fastsetter blant annet grunnleggende krav til typegodkjenning av kjøretøy hva angår montering av dekk.

Forordning (EF) nr. 661/2009 opphever rådsdirektiv 92/23/EØF av 31. mars 1992 om krav til dekk og montering av dekk til kjøretøy og tilhengere. Kravene fra dette rådsdirektivet overføres til kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011 samtidig som forordningen tilpasses den vitenskapelige og tekniske utviklingen på området der det synes nødvendig. Forordningen er en av mange rettsakter som skal gjennomføre forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenning vedrørende den generelle sikkerhet for kjøretøy. Forordnng 661/2009 er per dato ikke innlemmet i EØS-avtalen, og er derfor ikke blitt gjort gjeldende i norsk regelverk.*Se oppdatert statusfelt

Forordning (EU) nr. 458/2011 omfatter kjøretøy i gruppene M, N og O slik de er definert i direktiv 2007/46/EF om fastleggelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og tilhengere til disse, samt av systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy (rammedirektiv), vedlegg II. Hensikten med forordningen er å sikre at dekk som benyttes på et motorkjøretøy er tilpasset kjøretøyets belastning, hastighet og bruksområde. Forordningen fastsetter typegodkjenningsprosedyrer hva gjelder montering av dekk for å sikre at denne hensikten ivaretas.

Merknader

EF-hjemmel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 458/2011 gjennomfører forordning (EF) nr. 661/2009 om krav til typegodkjennelse for den generelle sikkerhet av motorkjøretøy, tilhengere samt systemer, komponenter og separate tekniske enheter til slike kjøretøy. Sistnevnte forordning er truffet under henvisning til traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Fellesskap, artikkel 95.

Gjeldende norsk rett (se også under punktet "status")

I det norske regelverket er krav til montering av dekk regulert i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr av 4. oktober 1994 nr. 918 (kjøretøyforskriften) kapittel 13.

Norsk gjennomføring

Forordningen viderefører allerede gjennomførte krav, og vil derfor ikke ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge. Den vil heller ikke medføre administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å endre kjøretøyforskriftens kap 13.

Vurdering
Forordningen vurderes som akseptabel og EØS-relevant.

Andre opplysninger
Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forslaget.

Status
Forordningen ble vedtatt 12. mai 2011 og trådte i kraft i EU 2. juni 2011.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 30. mars 2012, beslutning nr. 40/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.05.2011
Anvendelsesdato i EU
02.06.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 435-444
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.11.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0458
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro