Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II): endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/219 av 29. januar 2015 som erstatter vedlegget til Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/115/EU om Sirene-manualen og andre gjennomføringstiltak i forbindelse med andregenerasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II)

Commission Implementing Decision (EU) 2015/219 of 29 January 2015 replacing the Annex to Commission Implementing Decision 2013/115/EU on the SIRENE Manual and other implementing measures for the second generation Schengen Information System (SIS II)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2017

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) blev sat i drift den 9. april 2013. Det indeholder tilstrækkelige oplysninger til at identificere en person eller en genstand og træffe de påkrævede foranstaltninger. For at SIS II kan fungere effektivt, udveksler medlemsstaterne supplerende oplysninger om indberetninger. Denne udveksling af supplerende oplysninger sker gennem SIRENE-kontorerne.

(2) For at lette arbejdet for SIRENE-kontorerne og de brugere af SIS II, der er involveret i SIRENE-opgaver i deres daglige arbejde, blev der i 2008 vedtaget en SIRENE-håndbog gennem et retligt instrument under den tidligere første søjle, Kommissionens beslutning 2008/333/EF, og et instrument under den tidligere tredje søjle, Kommissionens afgørelse 2008/334/RIA. Nævnte beslutning og afgørelse blev erstattet ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU for i højere grad at afspejle de operationelle behov hos de brugere og det personale, der er involveret i SIRENE-opgaver, gøre arbejdsprocessen mere konsekvent og sikre, at de tekniske regler svarer til den nyeste teknologi.

(3) Efter SIS II's første driftsår er det nødvendigt at ændre gennemførelsesafgørelse 2013/115/EU for at afspejle nye udfordringer og operationelle krav og sikre klarere bestemmelser på visse områder vedrørende behandlingen af SIS II-oplysninger. Det skulle skabe større retssikkerhed og yderligere styrke de grundlæggende rettigheder.

(4) I henhold til artikel 29, stk. 1, og artikel 30, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 44, stk. 1, og artikel 45, stk. 1, i afgørelse 2007/533/RIA opbevares indberetninger i SIS II kun, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, der ligger til grund for indberetningen. I betragtning af den forskellige praksis i medlemsstaterne vedrørende definitionen af det tidspunkt, på hvilket en indberetning opfylder sit formål, er det hensigtsmæssigt at fastsætte detaljerede kriterier for, hvornår hver indberetningskategori skal slettes i SIS II.

(5) Det Forenede Kongerige deltager ikke i forordning (EF) nr. 1987/2006 og kan derfor ikke søge og foretage indberetninger om nægtelse af indrejse eller ophold for tredjelandsstatsborgere. Det Forenede Kongerige er dog bundet af reglerne for forenelighed og prioritering for alle kategorier af indberetninger, da SIS II udgør ét samlet system. Det er derfor nødvendigt at definere konsultationsproceduren, hvis der formodes at være opstået en uforenelighed mellem en indberetning foretaget af Det Forenede Kongerige og en indberetning om nægtelse af indrejse eller ophold foretaget af en anden medlemsstat.

(6) Det er nødvendigt at fastlægge en ny fremskyndet procedure for udveksling af oplysninger om indberetninger med henblik på diskret eller målrettet kontrol for at takle en eventuel øget trussel fra visse personer, der er involveret i terrorisme eller alvorlig kriminalitet, som kræver øjeblikkelig handling fra de kompetente myndigheders side. Det er nødvendigt at angive for slutbrugerne, om et dokument, der anvendes som rejsedokument, er blevet ugyldiggjort af de udstedende nationale myndigheder, så de kan beslaglægge de pågældende dokumenter. Det er nødvendigt at ændre tillæg 2 for at give slutbrugerne retningslinjer om fremskyndet rapportering og ugyldiggjorte rejsedokumenter.

(7) Visse detaljerede procedurer bør revideres for at harmonisere national praksis. Da fingeraftryk og fotografier skal vedlægges indberetningerne, så snart de foreligger, eller vedlægges formularer og fremsendes til den udstedende medlemsstat, bør bestemmelsen om SIRPIT-proceduren og tillæg 5 udgå.

(8) Der bør indsamles statistikker for SIRENE-kontaktpersonens interventioner i hvert Sirene-kontor, således at deres effektivitet bedre kan vurderes. Derfor bør det tidligere tillæg 6 ændres.

(9) Bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed i SIS II er fastlagt i forordning (EF) nr. 1987/2006 og afgørelse 2007/533/RIA. Hvis der ikke er fastsat specifikke bestemmelser i forordning (EF) nr. 1987/2006, bør Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF finde anvendelse for udvekslingen af supplerende oplysninger i forbindelse med indberetninger baseret på artikel 24 i forordning (EF) nr. 1987/2006. Hvis der ikke er fastsat specifikke bestemmelser i afgørelse 2007/533/RIA, bør Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA finde anvendelse ved udvekslingen af supplerende oplysninger, der vedrører alle andre indberetninger.

(10) Da forordning (EF) nr. 1987/2006 bygger på Schengenreglerne, gav Danmark i medfør af artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab, ved skrivelse af 15. juni 2007 meddelelse om gennemførelsen af disse regler i national ret. Danmark deltager i afgørelse 2007/533/RIA. Danmark er derfor forpligtet til at gennemføre denne afgørelse.

(11) Det Forenede Kongerige deltager i denne afgørelse i det omfang, den ikke vedrører udveksling af supplerende oplysninger i forbindelse med artikel 24 og 25 i forordning (EF) nr. 1987/2006, i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF.

(12) Irland deltager i denne afgørelse i det omfang, den ikke vedrører udveksling af supplerende oplysninger i forbindelse med artikel 24 og 25 i forordning (EF) nr. 1987/2006, i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF.

(13) For så vidt angår Cypern er denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(14) For så vidt angår Kroatien er denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 4, stk. 1, i tiltrædelsesakten af 2012.

(15) For så vidt angår Island og Norge udgør denne afgørelse en videreudvikling af bestemmelserne i Schengenreglerne, som omhandlet i aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, som falder inden for det område, der er omhandlet i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF.

(16) For så vidt angår Schweiz udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er omhandlet i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF.

(17) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(18) De i denne afgørelse omhandlede foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 51 i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 67 i afgørelse 2007/533/RIA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.01.2015
Anvendelsesdato i EU
01.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet