Sirene-manualen for Schengen-informasjonssystemet (SIS II)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/115/EU av 26. februar 2013 om godkjenning av Sirene-manualen og andre gjennomføringstiltak i forbindelse med andregenerasjon av Schengen-informasjonssystemet (SIS II)

Commission Implementing Decision 2013/115/EU of 26 February 2013 on the Sirene Manual and other implementing measures for the second generation Schengen Information System (SIS II)

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.3.2013

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) træder i kraft i første halvdel af 2013. SIS II indeholder kun de oplysninger, der er nødvendige for at identificere en person eller en genstand og træffe de påkrævede foranstaltninger. For at SIS II kan fungere efter hensigten, vil medlemsstaterne udveksle supplerende oplysninger om indberetninger. Denne udveksling af supplerende oplysninger sker gennem SIRENE-kontorerne.

(2) For at lette arbejdet for SIRENE-kontorerne og de brugere af SIS II, der er involveret i SIRENE-opgaver i deres daglige arbejde, blev der i 2008 vedtaget en SIRENE- håndbog for SIS II gennem et retligt instrument under den tidligere første søjle, Kommissionens beslutning 2008/333/EF af 4. marts 2008, og et instrument under den tidligere tredje søjle, Kommissionens afgørelse 2008/334/RIA af 4. marts 2008.

(3) Det er nu nødvendigt at ændre SIRENE-håndbogen for SIS II for i højere grad at afspejle de operationelle behov hos de brugere og det personale, der er involveret i SIRENE-opgaver, gøre arbejdsprocessen mere konsekvent og sikre, at de tekniske regler svarer til den nyeste teknologi.

(4) Medlemsstaterne har udarbejdet forskellige regler for, hvilke myndigheder der har adgang til SIS II og har beføjelser til at oprette, ajourføre og slette indberetninger. Endvidere har mange medlemsstater oprettet integrerede kontorer for internationalt politisamarbejde, herunder Europol, Interpol og SIRENE-anliggender, hvor personalet udfører alle nødvendige opgaver. Det er derfor hensigtsmæssigt at udvide anvendelsesområdet for SIRENE-håndbogen til at omfatte alle brugere af SIS II og alt personale, der er involveret i SIRENE-opgaver.

(5) Bestemmelserne i SIRENE-håndbogen skal revideres bl.a. for at tage højde for nye tekniske muligheder for at udføre søgninger i SIS II, en ajourført beskrivelse af de tekniske kommunikationsmuligheder mellem SIRENE- kontorerne, afklaring af procedurerne for indberetninger om nægtelse af indrejse, afklaring af procedurerne for forvaltning af SIS II-indberetninger, herunder de nye emnekategorier i henhold til forordning (EF) nr. 1987/2006 og afgørelse 2007/533/RIA, procedurer for udveksling af supplerende oplysninger, når det står klart, at en SIS II-indberetning vedrører et køretøj, og der er tale om kriminel kopiering af køretøjsoplysningerne.

(6) For at sikre overensstemmelse mellem translitterations- og transskriptionsreglerne i SIS II og SIRENE bør translitterations- og transskriptionsreglerne fuldt ud tilpasses den seneste udgave af dokumentet om grænsefladekontrol (ICD 3.0) for SIS II, jf. Rådets forordning (EF) nr. 189/2008 af 18. februar 2008 om testning af anden generation af Schengeninformationssystemet (SIS II) ( 1 ). De formularer, som SIRENE-kontorerne skal bruge til deres udveksling af supplerende oplysninger, bør tilpasses den tekniske arkitektur som beskrevet i dokumentet »Data exchange between SIRENE Bureaux (DEBS)« (»Uveksling af oplysninger mellem SIRENE-kontorer«). Disse formularer bør også bruge et mere forståeligt og brugervenligt format. Det er endvidere hensigtsmæssigt at forklare procedurerne for indsamling af statistiske oplysninger om hit i SIS II og om udveksling af supplerende oplysninger og lade disse forklaringer indgå i håndbogen som et nyt bilag.

(7) På grund af de mange ændringer af SIRENE-håndbogen for SIS II, der blev vedtaget i 2008, er det hensigtsmæssigt at vedtage en ny SIRENE-håndbog. Derfor bør beslutning 2008/333/EF og afgørelse 2008/334/RIA ophæves.

(8) Bestemmelser om beskyttelse af personoplysninger og datasikkerhed i SIS II er fastlagt i forordning (EF) nr. 1987/2006 og Rådets afgørelse 2007/533/RIA. Hvis der ikke er fastsat specifikke bestemmelser i forordning (EF) nr. 1987/2006, bør Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger finde anvendelse for udvekslingen af supplerende oplysninger i forbindelse med indberetninger baseret på artikel 24 i forordning (EF) nr. 1987/2006. Hvis der ikke er fastsat specifikke bestemmelser i afgørelse 2007/533/RIA, konventionen, bør Rådets rammeafgørelse 2008/977/RIA af 27. november 2008 om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager finde anvendelse ved udvekslingen af supplerende oplysninger, der vedrører alle andre indberetninger.

(9) Da forordning (EF) nr. 1987/2006 bygger på Schengenreglerne, gav Danmark i medfør af artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelsen af Det Europæiske Fællesskab, ved skrivelse af 15. juni 2007 meddelelse om gennemførelsen af disse regler i national ret. Danmark deltager i afgørelse 2007/533/RIA. Danmark er derfor forpligtet til at gennemføre denne afgørelse.

(10) Det Forenede Kongerige deltager i denne afgørelse i det omfang, den ikke vedrører udveksling af supplerende oplysninger i forbindelse med artikel 24 og 25 i forordning (EF) nr. 1987/2006, i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 8, stk. 2, i Rådets afgørelse 2000/365/EF af 29. maj 2000 om anmodningen fra Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne.

(11) Irland deltager i denne afgørelse i det omfang, den ikke vedrører udveksling af supplerende oplysninger i forbindelse med artikel 24 og 25 i forordning (EF) nr. 1987/2006, i overensstemmelse med artikel 5 i protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og artikel 6, stk. 2, i Rådets afgørelse 2002/192/EF af 28. februar 2002 om anmodningen fra Irland om at deltage i visse bestemmelser i Schengenreglerne.

(12) For så vidt angår Cypern er denne afgørelse en retsakt, der bygger på Schengenreglerne eller på anden måde har tilknytning dertil, jf. artikel 3, stk. 2, i tiltrædelsesakten af 2003.

(13) For så vidt angår Island og Norge, udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i Rådets afgørelse 1999/437/EF om visse gennemførelsesbestemmelser til nævnte aftale.

(14) For så vidt angår Schweiz, udgør denne afgørelse en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. aftalen indgået mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er omhandlet i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 4, stk. 1, i Rådets afgørelse 2004/860/EF.

(15) For så vidt angår Liechtenstein udgør denne beslutning en udvikling af bestemmelser i Schengenreglerne, jf. protokollen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein om Fyrstendømmet Liechtensteins tiltrædelse af aftalen mellem Den Europæiske Union, Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om Det Schweiziske Forbunds associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne, henhørende under det område, der er nævnt i artikel 1, litra G, i afgørelse 1999/437/EF sammenholdt med artikel 3 i Rådets afgørelse 2011/350/EU.

(16) De i denne afgørelse omhandlede foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra det udvalg, der er oprettet i henhold til artikel 51 i forordning (EF) nr. 1987/2006 og artikel 67 i afgørelse 2007/533/RIA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet