Sjekkliste for vurdering av sikkerhetsnivået for luftfrakt eller luftpost

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 654/2013 av 10. juli 2013 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 med hensyn til ‘EU security validation’-sjekklister for aktører fra tredjeland

Commission Implementing Regulation (EU) No 654/2013 of 10 July 2013 amending Regulation (EU) No 185/2010 in respect of EU aviation security validation checklists for third country entities

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 07.03.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 185/2010 fastsetter detaljerte bestemmelser for sikkerhetskontroll av frakt og post som transporteres til EU/EØS-lufthavner fra tredjeland (land utenfor EU/EØS-området). Formålet med regelverket er å beskytte de sivile flyselskapene, som bringer med seg slik frakt og post, mot ulovlige handlinger.

Forordning 185/2010 fastsetter krav om at flyselskap som skal fly frakt og/eller post fra en lufthavn i et tredjeland hvor status som "Air Cargo or Mail Carrier operating into the Union from a Third Country Airport" (ACC3) er påkrevd, må ha ACC3-status. (Kravet fastsatt i endringsforordning 859/2011.)

Fraktleverandører og kjente avsendere som skal være en del av fraktkjeden i et tredjeland må, i likhet med flyselskap som søker godkjenning som ACC3, også godkjennes som RA3 (EU aviation security validated regulated agent) eller KC3 (EU aviation security validated known consignor).

Godkjente, uavhengige EU-validerere (kontrollanter) skal vurdere om de fastsatte kravene etterleves ved den enheten som søker om godkjenning. For å sikre at valideringen foretas på en dokumentert, ensartet og objektiv måte, skal fastsatte sjekklister benyttes under arbeidet med evaluering av enheter i tredjeland. Forordning (EU) nr. 654/2013 innfører sjekklister for validering av RA3 og KC3. (Se ellers eget EØS-notat om forordning (EU) nr. 1082/2012 som fastsetter nærmere bestemmelser om at flyselskaper, fraktleverandører og kjente avsendere i tredjeland, innen 1. juli 2014, skal valideres i en uavhengig inspeksjon.)

Merknader
Forordning 654/2013 er hjemlet i forordning 300/2008, som igjen er hjemlet i EF-traktatens art. 80.2.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett gjennom endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv., og tilhører gruppe 2.

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske flyselskap eller norske myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært behandlet av Spesialutvalget for transport.

Vurdering
Rettsakten er en del av det felleseuropeiske regelverket på security-området som blant annet skal sikre lik behandling av flyselskaper innenfor EU-EØS-området.

Kommisjonsforordningen ble implementert i norsk rett 3. mars 2014 med hjemmel i luftfartsloven og forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten.

Status
Endringsforordningen ble vedtatt av EU-Kommisjonen 10. juli 2013. Rettsakten ble publisert i Official Journal 11. juli 2013 og trådte i kraft i EU samme dag.

Saken har vært behandlet i Aviation Security Committee (komitologikomite og ekspertgruppe opprettet av EU-Kommisjonen), hvor Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet er representert.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.07.2013
Anvendelsesdato i EU
11.07.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.03.2014
Anvendes fra i Norge
03.03.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0654
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro