Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 av 5. november 2002 om nedsettelse av en komité for sikkerhet til sjøs og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om endring av forordningene om sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip

Regulation (EC) No 2099/2002 of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 establishing a Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships (COSS) and amending the Regulations on maritime safety and the prevention of pollution from ships

Siste nytt

Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 1.12.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Nærings- og handelsdepartementets bakgrunnsnotat, april 2002)

Sammendrag av innhold
Rettsakten medfører at de fem eksisterende sjøtransportkomiteer erstattes med en sentralisert hovedkomité. Den nye komiteen har fått tittelen "komiteen for sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip", forkortet til COSS. Komiteen innebærer en forenklet prosedyre for oppdatering av EU-rettsakter i henhold til internasjonale instrumenter på områdene sjøsikkerhet, hindring av forurensning fra skip, samt arbeids- og levevilkår om bord på skip. Forordningen gir bestemmelser om komiteens arbeidsområde samt prosedyreregler. I tillegg medfører den redaksjonelle endringer i enkelte gjeldende forordninger. Formålet med opprettelsen av en hovedkomité er behovet for raskt å kunne gjennomføre endringer vedtatt av internasjonale organer som IMO (Den internasjonale sjøfartsorganisasjon) og ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjon). Sentraliseringen vil i tillegg medføre mindre byråkrati og lavere kostnader for medlemsstatene. Det er også et viktig formål at komiteens arbeid blir mer oversiktlig.

COSS antas å ha sitt første møte i april 2003.

Merknader
EUs interne omorganisering av komiteene og opprettelsen av en sentralisert hovedkomité er et institusjonelt spørsmål. Forordningen omfatter kun endringer i internasjonale instrumenter på de områder som er dekket av eksisterende EU-regelverk. Imidlertid åpnes det for innlemmelse av forordninger og direktiver på nye reguleringsområder. Dette må ses i sammenheng med EUs ønske om å fremskynde og forenkle gjennomføringen av internasjonalt regelverk i EU-regelverk, og vil kunne medføre at EU utvider sitt kompetanseområde.

Forordningen antas å ikke ha administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Opprettelsen av COSS vil så langt norske myndigheter kan se, ikke få konsekvenser for norsk deltakelse. Norsk deltakelse i ekspertgrupper vil også fortsette som tidligere.

Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for transport, der Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Fiskeridepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Miljøverndepartementet og Finansdepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.11.2002
Anvendelsesdato i EU
19.12.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 2.4.2005, p. 301-305
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2002
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2003
Anvendes fra i Norge
08.12.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002R2099
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro