Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/2087 av 18. november 2015 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/59/EF om mottaksanlegg i havner for avfall og lasterester fra skip

Commission Directive (EU) 2015/2087 of 18 November 2015 amending Annex II to Directive 2000/59/EC of the European Parliament and the Council on port reception facilities for ship-generated waste and cargo residues

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 5.4.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2015)

Sammendrag av innhold
Etter komitebehandling (COSS) den 23. juni 2015 fikk Kommisjonens forslag til endring av vedlegg II til direktiv 2000/59/EC om avfallshåndtering nødvendig oppslutning. Forslaget ble sendt videre til parlamentet/rådet den 26. juli. Protestfristen gikk ut den 26. oktober 2015, og rettsakten forventes snart formelt vedtatt og publisert.

Vedlegg II er en skjematisk oppstilling av opplysninger som skal meldes før anløp i havnen, og disse reglene er i dag tatt inn i forurensningsforskriften kapittel 20 vedlegg 2. Formålet med endringene er dels å bringe direktivet i overensstemmelse med MARPOL Annex V gjeldende fra 1/1-2013, om kategorisering av avfallstyper. Dels ønsker man bedre registrering av faktisk levert avfall i forrige havn som grunnlag for å vurdere om skipet har dokumentert tilstrekkelig kapasitet til å kunne gå videre til neste havn uten å levere avfall.

Kommisjonen jobber uavhengig av disse endringene med en mer fullstendig revisjon av direktivet, men det vil måtte følge den ordinære lovgivningsprosessen i EU og går dermed sin gang og berøres ikke av dette konkrete utkastet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Dersom endringsdirektivet tas inn i EØS-avtalen innebærer dette at det vil være behov for å endre forurensningsforskriften § 20-7 vedlegg II "Opplysninger som skal meldes før anløp". Gjennomføringsfristen i EU er 9. desember 2016.

Det ble presisert fra Kommisjonen under komitebehandlingen at endringene ikke innfører noe krav om at det utstedes noen form for kvittering ved levering av avfall. Ved levering til ubemannede mottaksanlegg mv. vil opplysninger om hva som er levert være basert på egenerklæring.

Det er også behov for noen mindre endringer i forurensningsforskriften som følge av innføringen av Single Window / SafeSeaNet Norway som fant sted 1. juni 2015. Paragraf 20-7 pålegger skipsfører å sende avfallsmelding til havnen, mens det riktige etter 1. juni er at denne meldingen skal gis i SafeSeaNet Norway. Videre er havneansvarliges plikt i § 20-8 første ledd til å videresende avfallsmeldinger til Sjøfartsdirektoratet ikke lenger relevant, ettersom Sjøfartsdirektoratet har lesetilgang til disse meldingene i systemet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rapporteringskravet for skipsfører ligger dere allerede, og tilleggsopplysningene som skal rapporteres skal også i dag være kjent for skipsfører. Rettsakten innebærer derfor ingen konsekvenser av betydning for næring eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EFTAs hurtigprosedyre og behandles i spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Utkastet vurderes EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.06.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.11.2015
Gjennomføringsfrist i EU
09.12.2016
Anvendelsesdato i EU
09.12.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 478-481
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.03.2017
Anvendes fra i Norge
31.03.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015L2087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro