Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse - 2017

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/306 av 6. februar 2017 om krav til design, konstruksjon og ytelse og om prøvestandarder for skipsutstyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/306 of 6 February 2017 indicating design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.9.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.5.2017)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsforordning (EU) 2017/306 er fastsatt og i kraft i EU. Forordningen er vedtatt i medhold av Direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) som angir at EU-Kommisjonen skal fastsette detaljerte krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr.

Direktiv 2014/90/EU regulerer bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og i tillegg til rederier regulerer direktivet rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

Forordning 2017/306 er grovt sett bygget opp på samme måte som vedlegg A.1 til tidligere direktiv 96/98/EC, og angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt utstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr.

Sammenlignet med tidligere vedlegg A.1 inneholder den nye tabellen to nye kolonner. Her introduseres datoer for første tillate plassering på markedet, og siste mulige plassering om bord. Ved endringer vil det for et spesifikt utstyr settes inn en ny rad i tabellen hvor de nye kravene angis. Her vil datoen for når det er tillatt å samsvarsvurdere, sertifisere, rattmerke og plassere det aktuelle produktet på markedet etter de nye kravene framgå, og denne datoen vil typisk være datoen for ikrafttredelse av gjennomføringsforordningen. Samtidig vil det i den eksisterende raden for det samme produktet settes inn en dato for siste mulige plassering om bord av utstyr som oppfyller de gamle kravene. Denne datoen vil normalt være hentet fra endringsvedtaket truffet i henhold til den respektive internasjonale konvensjonen. Det er altså kun i forbindelse med endringer at det vil være aktuelt å angi datoer i kolonne 5 og 6. Hva som menes med plassert om bord er beskrevet i de innledende forklaringene til tabellen, og er deretter nærmere angitt for hvert enkelt utstyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/90/EU er gjennomført i forskrift 30. august 2016 nr. 1042. Krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr er tatt inn som et vedlegg til forskriften, og dette vedlegget er pr. i dag oppdatert i henhold til det materielle innholdet i forordning 2017/306. Det vil derfor kun være nødvendig å inkludere en formell inkorporasjonsbestemmelse i forskriften, samt å ta inn relevant EØS-henvisning i EØS-henvisningsfeltet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet.

Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet. Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.

Forordning 2017/306 endrer ikke regimet for samsvarsvurdering og sertifisering som sådan, og får følgelig heller ikke ytterligere administrative eller økonomiske konsekvenser for næringen enn det som uansett følger av de internasjonale konvensjonene. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlig er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Det tekniske innholdet har vært gjennom flere runder med konsultasjoner med de utpekte tekniske kontrollorganene og medlemsstater i EU og EØS. Gjennomføringsforordningen ble vedtatt i EU Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) hvor også Norge deltar.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene og følger hurtigprosedyren.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.02.2017
Anvendelsesdato i EU
16.03.2017
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.09.2017
Anvendes fra i Norge
08.09.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0306
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro