Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2018

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 av 15. mai 2018 om krav til utforming, konstruksjon og yteevne samt prøvingsstandarder for skipsutstyr og om oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2017/306

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/773 of 15 May 2018 on design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2017/306

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 18.10.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning ble vedtatt ved konsensus i Komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) 1. mars. Forordningen ble publisert i Official Journal 30. mai 2018. Forordningen erstatter gjennomføringsforordning (EU) 2017/306 som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II. Forordningen er vedtatt ved komitologi i medhold av Direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) som angir at EU-Kommisjonen skal fastsette detaljerte krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr. Rettsakten følger hurtigprosedyren for vurdering av innlemmelse i EØS-avtalen.

Direktiv 2014/90/EU regulerer bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og i tillegg til rederier regulerer direktivet rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

Forordningen er grovt sett bygget opp på samme måte som vedlegg A.1 til tidligere direktiv 96/98/EC, og angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt utstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr.

Sammenlignet med tidligere vedlegg A.1 inneholder den nye tabellen to nye kolonner. Her introduseres datoer for første tillate plassering på markedet, og siste mulige plassering om bord. Ved endringer vil det for et spesifikt utstyr settes inn en ny rad i tabellen hvor de nye kravene angis. Her vil datoen for når det er tillatt å samsvarsvurdere, sertifisere, rattmerke og plassere det aktuelle produktet på markedet etter de nye kravene framgå, og denne datoen vil typisk være datoen for ikrafttredelse av gjennomføringsforordningen. Samtidig vil det i den eksisterende raden for det samme produktet settes inn en dato for siste mulige plassering om bord av utstyr som oppfyller de gamle kravene. Denne datoen vil normalt være hentet fra endringsvedtaket truffet i henhold til den respektive internasjonale konvensjonen. Det er altså kun i forbindelse med endringer at det vil være aktuelt å angi datoer i kolonne 5 og 6. Hva som menes med plassert om bord er beskrevet i de innledende forklaringene til tabellen, og er deretter nærmere angitt for hvert enkelt utstyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/90/EU er gjennomført i forskrift 30. august 2016 nr. 1042. Forordning 2017/306 er gjort gjeldende ved inkorporasjon i forskriftens § 2, og ved innlemmlese i EØS-avtalen vil det være nødvendig å endre denne bestemmelsen i forskriften.

Ved gjennomføring av forordninger som på EU-siden trer i kraft 20 dager etter publisering i O.J. er det utfordrene for EFTA-siden å sikre samtidig ikrafttredelse i henhold til EØS-avtalen. Flere norske utstyrsprodusenter og tekniske kontrollorgan er markedsledere innenfor skipsutstyr. For norske utstyrsprodusenter, rederier, tekniske kontrollorgan og andre markedsdeltakere er det av avgjørende betydning at de rettslige betingelsene for å produsere, sertifisere, omsette og ta i bruk skipsutstyr i EØS-området er de samme og til samme tid. Rettsakten ble besluttet inkorporert i EØS-avtalen 31.06.18 etter en hurtigprosedyre, det var derfor ikke behov for rettslige grep nasjonalt for å sikre materielt like regler i Norge som i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet.

Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet. Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard.

Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlig er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Det tekniske innholdet har vært gjennom flere runder med konsultasjoner med de utpekte tekniske kontrollorganene og medlemsstater i EU og EØS. Gjennomføringsforordningen ble vedtatt i EU Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) hvor også Norge deltar.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og publisert i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
01.03.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.05.2018
Anvendelsesdato i EU
19.06.2018
Rettsakten erstatter

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 34-213
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
13.06.2018
Anvendes fra i Norge
19.06.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0773
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro