Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse - ajourføring 2019

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1397 av 6. august 2019 om krav til design, konstruksjon og ytelse og om prøvestandarder for skipsutstyr og oppheving av gjennomføringsforordning (EU) 2018/773

Commission Implemeting Regulation (EU) 2019/1397 of 6 August 2019 on design, construction and performance requirements and testing standards for marine equipment and repealing Implementing Regulation (EU) 2018/773

Siste nytt

Erstattet av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1170 1.9.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.9.2019)

Sammendrag av innhold
Utkastet til Kommisjonens gjennomføringsforordning ble vedtatt ved konsensus i Komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) gjennom skriftlig prosedyre gjennomført 30. april - 22. mai 2019, i medhold av Direktiv 2014/90/EU artikkel 35 (2) som angir at EU-Kommisjonen skal fastsette detaljerte krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving av skipsutstyr. Forordningen er publisert i Official Journal fått celex-nummer 32019R139. Forordningen erstatter gjennomføringsforordning (EU) 2018/773 som er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg II.

I tillegg regulerer direktiv 2014/90/EU bl.a. adgangen til å sette skipsutstyr på markedet, og rettigheter og plikter for tekniske kontrollorgan og produsenter av skipsutstyr samt andre markedsdeltakere. Direktivet har som hensikt å sørge for harmonisert gjennomføring i EU/EØS, og samtidig sørge for like konkurransevilkår.

Forordningen er grovt sett bygget opp på samme måte som vedlegg A.1 til tidligere direktiv 96/98/EC, og angir tabellarisk hvilke krav til utforming, konstruksjon, ytelse og prøving som gjelder for hvert enkelt utstyr som faller inn under virkeområdet til direktivet. Tabellen inneholder referanse til kravenes opprinnelse i de relevante internasjonale konvensjonene, og tabellen angir også hvilke moduler for samsvarsvurdering som er aktuelle for hvert enkelt utstyr.

Sammenlignet med tidligere vedlegg A.1 inneholder den nye tabellen to nye kolonner. Her introduseres datoer for første tillate plassering på markedet, og siste mulige plassering om bord. Ved endringer vil det for et spesifikt utstyr settes inn en ny rad i tabellen hvor de nye kravene angis. Her vil datoen for når det er tillatt å samsvarsvurdere, sertifisere, rattmerke og plassere det aktuelle produktet på markedet etter de nye kravene framgå, og denne datoen vil typisk være datoen for ikrafttredelse av gjennomføringsforordningen. Samtidig vil det i den eksisterende raden for det samme produktet settes inn en dato for siste mulige plassering om bord av utstyr som oppfyller de gamle kravene. Denne datoen vil normalt være hentet fra endringsvedtaket truffet i henhold til den respektive internasjonale konvensjonen. Det er altså kun i forbindelse med endringer at det vil være aktuelt å angi datoer i kolonne 5 og 6. Hva som menes med plassert om bord er beskrevet i de innledende forklaringene til tabellen, og er deretter nærmere angitt for hvert enkelt utstyr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktiv 2014/90/EU er gjennomført i forskrift 30. august 2016 nr. 1042. Forordning 2018/773 er gjort gjeldende ved inkorporasjon i forskriftens § 2, og ved innlemmelse i EØS-avtalen vil det være nødvendig å endre denne bestemmelsen i forskriften. Ved gjennomføring av forordninger som på EU-siden trer i kraft 20 dager etter publisering i O.J. er det utfordrende for EFTA-siden å sikre samtidig ikrafttredelse i henhold til EØS-avtalen. Flere norske utstyrsprodusenter og tekniske kontrollorgan er markedsledere innenfor skipsutstyr. For norske utstyrsprodusenter, rederier, tekniske kontrollorgan og andre markedsdeltakere er det av avgjørende betydning at de rettslige betingelsene for å produsere, sertifisere, omsette og ta i bruk skipsutstyr i EØS-området er de samme og til samme tid. Norge følger saken nøye, og dersom aktuelt vil nasjonale rettslige grep vurderes som supplement til EØS-prosessuelle virkemidler for å sikre materielt like regler i Norge som i EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Systemet for samsvarsvurderinger og sertifisering av skipsutstyr gjennomfører et felles europeisk godkjennings- og sertifiseringsregime for slikt utstyr på bakgrunn av krav som følger av internasjonale konvensjoner (SOLAS, MARPOL, COLREG). De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. Det felleseuropeiske regimet sørger for harmonisert implementering av kravene i de internasjonale konvensjonene, og bidrar til like konkurransevilkår for produsenter og tekniske kontrollorgan. Felles regler bidrar videre til å redusere transaksjonskostnader knyttet til å sette slik utstyr på markedet.

Regimet skal samtidig sikre at skipsutstyr som omsettes og installeres eller plasseres om bord på norske skip holder en forsvarlig sikkerhetsmessig standard. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlig er begrenset til deltakelse i EUs prosesser for å utarbeide endringer i skipsutstyrsdirektivet og gjennomføre slike endringer i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Det tekniske innholdet har vært gjennom flere runder med konsultasjoner med de utpekte tekniske kontrollorganene og medlemsstater i EU og EØS. Gjennomføringsforordningen ble vedtatt i EU-Kommisjonens komité for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) hvor også Norge deltar.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er publisert i Official Journal.

Norge anmodet om at rettsakten skal følge hurtigprosedyren for vurdering av innlemmelse i EØS-avtalen for å oppnå likest mulig ikrafttredelse med EU for å sikre like konkurransevilkår for norske utstyrsprodusenter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.05.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.08.2019
Anvendelsesdato i EU
03.10.2019
Opphører å gjelde
01.09.2020
Erstattes av

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.08.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.09.2019
Anvendes fra i Norge
03.10.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019R1397
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro