Skipsutstyrsdirektivet 2014: endringsbestemmelser om laboratoriestandard for samsvarsvurdering

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2021/1206 av 30. april 2021 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU om skipsutstyr med hensyn til gjeldende standard for laboratorier som brukes av samsvarsvurderingsorganer for skipsutstyr

Commission Delegated Directive (EU) 2021/1206 of 30 April 2021 amending Annex III to Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council on marine equipment as regards the applicable standard for laboratories used by conformity assessment bodies for marine equipment

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 1.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.6.2021)

Sammendrag av innhold
Vedlegg III til direktiv 2014/90 om skipsutstyr omhandler krav som samsvarsvurderingsorganer må oppfylle for å bli meldte organer. Pkt. 19 i dette vedlegget fastslår at samsvarsvurderingsorganene skal sikre at prøvingslaboratoriene som benyttes til samsvarsvurdering oppfyller kravene i standarden EN ISO/IEC 17025:2005.

EN ISO/IEC 17025 gjør det mulig for laboratorier å demonstrere at de opererer kompetent og generer gyldige resultater og på denne måten fremme tillit til arbeidet deres. Den siste versjonen av denne standarden var publisert i 2005. Siden den gang har markedsforhold og teknologien endret seg. På bakgrunn av dette ble en ny standard publisert i 2017 av ISO og IEC. Denne tredje versjonen av standard EN ISO/IEC 17025:2017 erstatter den andre utgaven fra 2005 og referansen til standarden i direktivet oppdateres derfor tilsvarende.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivendringen krever ikke endring av norsk regelverk. Bestemmelser som regulerer de tekniske kontrollorganene er dekket av gjeldende lov om tekniske kontrollorgan. Loven regulerer forhold knyttet til utpeking, tilbaketrekking av utpeking, opplysningsplikt og forholdet til forvaltningsloven. Det går uttrykkelig fram av loven at det kan stilles vilkår til utpekingen, og dette er også gjort i dag i form av retningslinjer for utpeking. Sjøfartsdirektoratet er delegert ansvar og myndighet for utpeking etter skipsutstyrsdirektivet, og Sjøfartsdirektoratet vil oppdatere retningslinjene i tråd med endringen i direktivet. Se retningslinjer i rundskriv RSV 13-2017 på Sjøfartsdirektoratets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Samsvarsvurderingsorganene må forholde seg til den nye standarden for sine prøvingslaboratorier for å kunne bli meldte organer etter ikrafttredelse av endringen.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært forelagt Norsk Akkreditering, som ikke hadde innvendinger til endringen i direktivet, men påpekte at overgangsfristen det vises til i endringsdirektivets fortale er utsatt til 1. juni 2021 på grunn av Covid-19.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
I EU er utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30. april 2021. Gjennomføringsfristen for rettsakten i EU er fem måneder etter siste dag i den måneden endringsdirektivet trer i kraft.

Rettsakten er til vurdering i EØS/EFTA.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
30.04.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
30.04.2021
Anvendelsesdato i EU
11.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet