Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/414 av 9. januar 2018 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/90/EU med hensyn til angivelse av bestemte typer skipsutstyr som med fordel kan merkes elektronisk

Commission Delegated Decision (EU) 2018/414 of 9 January 2018 supplementing Directive 2014/90/EU of the European Parliament and of the Council as regards the identification of specific items of marine equipment which can benefit from electronic tagging

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.12.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.4.2018)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2014/90/EU legger opp til at elektronisk merking av skipsutstyr kan innføres som et frivillig alternativ for enkelte typer skipsutstyr. Det vil være opp til produsenten om produsenten ønsker å bruke systemet med elektronisk merking. I tråd med direktiv 2014/90/EU ble det gjenomført en studie som viser at bransjen er positiv til elektronisk merking.

Det er to rettsakter som regulerer elektronisk merking. Utkast til gjennomføringsforordning (D053372/01) ble besluttet vedtatt av komitéen for sjøsikkerhet og miljøsikkerhet (COSS) i november 2017. Den regulerer tekniske krav og spesifikasjoner for elektronisk merking, men er fortsatt ikke formelt vedtatt og publisert i EU-tidende (O.J.). Delegert kommisjonsforordning 2018/414 angir hvilke produkter som kan merkes på denne måten. Disse to rettsaktene som begge har rettslig grunnlag i direktiv 2014/90/EU artikkel 11 må ses i sammenheng.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må gjennomføres i norsk rett. Det er naturlig å ta den inn i forskrift 30. august 2016 nr. 1042 om skipsutstyr.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ordningen med elektronisk tagging er frivillig, og de tekniske løsningene som er valgt er velkjente og relativt lite kostbare løsninger. Ordningen har flere fordeler både for markedsdeltakere, rederi og markedstilsynsmyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Produsenter av skipsutstyr har vært representert gjennom internasjonale interesseorganisasjoner i forarbeidet til de nevnte rettsaktene. Fra Kommisjonens side har det også vært gjennomført en grundig kost/nyttevurdering.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel, men må ses i sammenheng med utkast til gjennomføringsforordning (D053372/01) som enda ikke er publisert i O.J.

Status
Rettsakten ble publisert i OJ den 19. mars 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.01.2018
Anvendelsesdato i EU
08.04.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.06.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
06.07.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
07.07.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
07.07.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.12.2018
Anvendes fra i Norge
14.12.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0414
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro