Skjema for notifisering av støtte til fiskeri og akvakultur

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 257/2009 av 24. mars 2009 som endrer forordning (EF) nr. 794/2004 med hensyn til tilleggsinformasjonsskjemaet for notifisering av støtte til fiskeri og akvakultur

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.3.2009

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Som følge af Kommissionens vedtagelse af nye EFretningslinjer for gennemgang af statsstøtte til fiskeri og akvakultur bør det supplerende informationsskema i del III.14 i bilag I til Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 93 erstattes af et nyt supplerende informationsskema i tråd med de gældende rammebestemmelser.

(2) Forordning (EF) nr. 794/2004 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.03.2009
Anvendelsesdato i EU
16.04.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet