Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1423/2013 av 20. desember 2013 om utfyllende bestemmelser for offentliggjøring av opplysninger om ansvarlig kapital for institusjoner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) No 1423/2013 of 20 December 2013 laying down implementing technical standards with regard to disclosure of own funds requirements for institutions according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.06.2014)

Kommisjonsforordningen innebærer omfattende krav til offentliggjøring av opplysninger om den ansvarlige kapitalen. Opplysningene skal gis i form av standardiserte skjemaer som skal gjøre det lettere å sammenligne opplysningene. Det legges opp til at opplysningene gis i form av to forskjellige skjemaer:

• Et skjema hvor det gis opplysninger om de viktigste egenskapene ved de utstedte kapitalinstrumentene, jf. kommisjonsforordningen, vedlegg II.
• Et skjema som viser hvordan den rene kjernekapitalen, kjernekapitalen og tilleggskapitalen er beregnet, herunder alle fradrag og justeringer som gjøres, jf vedlegg IV. Det er et eget skjema for overgangsperioden frem til 2018, jf vedlegg VI.

I tillegg skal det gis en oversikt som viser forskjellen på balansen som følger av regnskapet og balansen som benyttes ved beregningen av den ansvarlige kapitalen og kapitaldekningen, jf. vedlegg I.

Vurdering
Norske myndigheter har stilt seg positive til bruk av standardiserte skjemaer som kan gjøre det lettere å sammenligne opplysninger.

Det vises til kapitalkravsforskriften § 45-1 (2), som gir Finanstilsynet hjemmel til å fastsette et format for offentliggjøring av finansiell informasjon.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 20. desember 2013. Den er foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Forordningen trådte i kraft i EU 31. mars 2014. Institusjonene i EU må senest benytte skjemaene ved offentliggjøringen av årsregnskapet for 2014.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2013
Anvendelsesdato i EU
31.03.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet