Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 523/2014 av 12. mars 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder teknisk standard om forbindelsen mellom verdi på OMF og verdien på underliggende eiendeler

Commission Delegated Regulation (EU) No 523/2014 of 12 March 2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for determining what constitutes the close correspondence between the value of an institution’s covered bonds and the value of the institution’s assets

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.11.2014)

CRR (forordning nr. 575/3013) fastsetter felles regler for banker når det gjelder forholdene som skal være til stede for å utgjøre en nær forbindelse mellom verdien på OMF (covered bonds) utstedt av institusjonene og verdien på den underliggende eiendelen. Artikkel 33 (1)(b) i CRR fastslår at institusjoner ikke kan inkludere gevinster og tap på forpliktelser verdsatt til virkelig verdi som skyldes endringer i egen kredittverdighet i sin ansvarlige kapital. Imidlertid er det et unntak i artikkel 33 (3) for OMF med en rekke betingelser, blant annet at det skal være en nær forbindelse mellom verdien på OMF utstedt av institusjonene og verdien på den underliggende eiendelen. Det er i artikkel 33 (d) videre stilt krav om at unntaket bare gjelder for det tilfellet at pantelånet kan innløses ved å kjøpe OMF til markedspris og levere dette til institusjonen (en slik mulighet eksisterer ikke i det norske markedet, og unntaksbestemmelsen er derfor lite aktuell).

Vurdering
Denne tekniske standarden er ikke relevant å gjennomføre i norsk regelverk før CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsdelegert forordning ble publisert i Official Journal 20. mai 2014, og trådte i kraft 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
12.03.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2014
Anvendelsesdato i EU
09.06.2014
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet