Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/2358 av 20. desember 2016 om endring av gjennomføringsbeslutning 2014/908/EU med hensyn til listene over tredjestater og territorier hvis tilsyns- og reguleringskrav anses som likeverdige med henblikk på behandlingen av eksponeringer i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Decision (EU) 2016/2358 of 20 December 2016 amending Implementing Decision 2014/908/EU as regards the lists of third countries and territories whose supervisory and regulatory requirements are considered equivalent for the purposes of the treatment of exposures according to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Beslutningen gjelder EU-kommisjonens vurdering av hvilke tredjeland som har tilsyns- og regelverksregime som anses likeverdig som EU-kravene i kapitalkravsregelverket for banker mv (Capital Requirements Regulation - CRR). Beslutningen endrer beslutning 2014/908/EU ved at følgende land legges til listen: Tyrkia, New Zealand, Færøyene og Grønland.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon (dvs at det i egen beslutning/forskrift tas inn en bestemmelse om at EU/EØS-forordningen gjelder som norsk beslutning/forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene vil ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for verken myndigheter, foretak eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Ved innlemmelse i EØS-avtalen er det behov for tekniske tilpasninger av dato for ikrafttredelse.

Status
Beslutningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 20. desember 2016, og har trådt i kraft i EU.

Den er til vurdering på EFTA-siden for innlemmelse i EØS-avtalen, men vil uansett ikke tas inn i EØS-avtalen før morrettsakten er tatt inn (575/2013 CRR).

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.12.2016
Anvendelsesdato i EU
10.01.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D2358
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro