Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelse om beregning av kredittrisikojusteringer