Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringer til utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/786 av 10. februar 2022 om endring av delegert forordning (EU) 2015/61 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/786 of 10 February 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2015/61 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council, with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions

Siste nytt

EØS-komitebeslutningen trer i kraft 12.7.2022 som følge av ratifisering av Liechtenstein 11.7.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.5.2022)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer (EU) 2015/61 (LCR-forordningen) for å ta høyde for overlappende bufferkrav i direktiv (EU) 2019/2162 (OMF-direktivet). OMF-direktivet trer i kraft i EU 8.juli 2022. Det planlegges for samtidig ikrafttredelse i Norge.

Kredittforetak som utsteder OMF må etter OMF-direktivet holde en egen likviditetsbuffer for OMFer. Disse eiendelene kan ikke samtidig telle med i likviditetsbufferen under LCR-forordningen. For at foretakene skal slippe og holde to separate likviditetsreserver for de samme netto utbetalingene, er det nå foreslått endringer i LCR-forordningen. Endringene medfører at de samme likvide eiendelene kan bli brukt for dekke disse utbetalingene og dermed samtidig telle med i begge likviditetsreservene.

Endringene vil gjelde alle kredittforetak som utsteder OMF.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i CRR/CRD IV-forskriften (forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR og CRD IV).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er vedtatt og trer i kraft i EU 08.07.2022. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.02.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
10.02.2022
Anvendelsesdato i EU
08.07.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechstenstein (av direktiv 2019/2162) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.07.2022
Anvendes fra i Norge
08.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0786
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro