Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser om verdisetting ved tilsynsrapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1627 av 9. oktober 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 med hensyn til forsvarlig verdisetting ved tilsynsrapportering

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1627 of 9 October 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 680/2014 as regards prudent valuation for supervisory reporting

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.11.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 fastsættes de regler, i overensstemmelse med hvilke institutter skal indberette oplysninger om deres overholdelse af forordning (EU) nr. 575/2013. De ikkevæsentlige bestemmelser i det regelsæt, der er fastsat ved forordning (EU) nr. 575/2013, suppleres og ændres gradvis gennem vedtagelse af yderligere reguleringsmæssige tekniske standarder. Det er nødvendigt at ajourføre gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014, så den afspejler disse ændringer.

(2) Forordning (EU) nr. 575/2013 er suppleret ved vedtagelsen af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/101 for så vidt angår forsigtig værdiansættelse og af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2401 for så vidt angår securitisering. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør ajourføres for at afspejle disse ændringer og for at præcisere de instrukser og definitioner, der anvendes ved institutternes indberetning med henblik på tilsyn. Ved anvendelsen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 er visse fejlagtige henvisninger og formateringsfejl blevet opdaget, og disse bør også rettes.

(3) Ved delegeret forordning (EU) 2016/101 fastsættes der krav i forbindelse med forsigtige værdijusteringer af positioner til dagsværdi. Den fastsætter to metoder til implementeringen af kravene om forsigtig værdiansættelse: en kernemetode og en forenklet metode. For at overvåge instituttermes opfyldelse af kravene og for at vurdere forordningens virkninger for værdijusteringer er yderligere indberetning vedrørende kravene om forsigtig værdiansættelse nødvendig.

(4) Forordning (EU) 2017/2401 ændrer forordning (EU) nr. 575/2013 for at gøre kapitalbehandling af securitiseringer mere risikofølsom og bedre i stand til på passende vis at afspejle de særlige karakteristika ved simple, transparente og standardiserede securitiseringer. Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 skal ændres for at tage højde for indberetningen af securitiseringspositioner, som er omfattet af denne reviderede securitiseringsramme.

(5) Det er også nødvendigt at ændre gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 for at forbedre de kompetente myndigheders evne til effektivt at overvåge og vurdere institutternes risikoprofil og danne sig et overblik over de risici for den finansielle sektor, som kræver mindre ændringer i indberetningskravene vedrørende den geografiske fordeling af eksponeringer.

(6) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) har forelagt Kommissionen.

(7) EBA har gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, og som vedrører forsigtig værdiansættelse og den samlede geografiske fordeling, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for banker, som er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010, om en udtalelse derom. I overensstemmelse med nævnte forordnings artikel 15, stk. 1, andet afsnit, har EBA ikke gennemført åbne offentlige høringer af de dele af udkastet til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som nærværende forordning er baseret på, og som enten er af redaktionel art eller kun indfører et begrænset antal poster i de tilsynsmæssige indberetningsrammer, da sådanne høringer ikke ville stå i forhold til omfanget og virkningen af det pågældende udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder.

(8) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 bør derfor ændres —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.10.2018
Anvendelsesdato i EU
01.12.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet