Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: endringsbestemmelser til hovedindeks og godkjente børser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1650 av 24. mars 2022 som endrer tekniske gjennomføringsstandarder i gjennomføringsforodning (EU) 2016/1646 når det gjelder hovedindekser og godkjente børser, jf. europarlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1650 of 24 March 2022 amending the implementing technical standards laid down in Implementing Regulation (EU) 2016/1646 as regards the main indices and recognised exchanges in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646 blev vedtaget ud fra den forudsætning, at aktieindeks, der skal betragtes som hovedindeks i henhold til forordning (EU) nr. 575/2013 (og dermed give institutterne mulighed for at anvende de aktier, som disse indeks består af, som anerkendt sikkerhed) hovedsagelig bør bestå af aktier, der med rimelighed kan antages at kunne realiseres, når et institut har behov for at realisere dem. Det blev vurderet, at dette ville være tilfældet, når mindst 90 % af elementerne i et indeks har et frit omløb på mindst 500 000 000 EUR eller, i mangel af oplysninger om frit omløb, en markedsværdi på mindst 1 000 000 000 EUR. Denne vurdering er uændret.

(2) I gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646 præciseres det også, at institutterne også bør have mulighed for at anerkende instrumenter som sikkerhed, hvis de indgår i hovedindeks, som ikke opfylder ovennævnte kriterier, men hvis elementer handles tilstrækkeligt, og nye kriterier for identifikation af disse indeks tages i betragtning. Erfaringen har imidlertid vist, at disse kriterier, der er defineret under hensyntagen til det marked, som et indeks er baseret på, er vanskelige at anvende i forhold til et hovedindeks, der er etableret i et tredjeland, da de kræver indsamling af data for alle de aktier, der er optaget til handel på dette marked. Denne vanskelighed har hindret en ordentlig opfyldelse af målet i forordning (EU) nr. 575/2013 om at sikre en minimumstærskel for indekskomponenternes likviditet. Det er derfor nødvendigt at fastsætte nye kriterier, der kan afhjælpe de konstaterede mangler. Disse nye kriterier bør sikre instrumenternes egnethed som anerkendt sikkerhed og dermed sikre en tilstrækkelig likviditetstærskel uafhængigt af det marked, som et indeks er baseret på, hvis to betingelser vedrørende standardmarkedslikviditetsindikatorer er opfyldt. Ifølge den første betingelse bør det kræves, at mindst 80 % af elementerne i et indeks har et frit omløb på mindst 25 000 000 EUR eller, i mangel af oplysninger om frit omløb, en markedsværdi på mindst 50 000 000 EUR. Ifølge den anden betingelse bør det kræves, at alle elementerne i indekset med en markedsværdi på under eller lig med 10 000 000 000 EUR har en gennemsnitlig daglig minimumsomsætning på 500 000 EUR, og at alle elementer i indekset med en markedsværdi på over 10 000 000 000 EUR har en gennemsnitlig daglig omsætning på mindst 1 000 000 EUR. Den gennemsnitlige daglige omsætning bør beregnes over de 12 måneder i det kalenderår, der går forud for vurderingen, eller, hvis det er relevant, den periode på 12 måneder i det foregående kalenderår, hvor det finansielle instrument var til rådighed for handel.

(3) Definitionen af »anerkendt børs« i artikel 4, stk. 1, nr. 72), i forordning (EU) nr. 575/2013 blev senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2033 (3). Denne ændring bestod i tilføjelsen i litra a) i nævnte nr. 72) af ordene »eller et tredjelandsmarked, der anses for at svare til et reguleret marked i overensstemmelse med proceduren i artikel 25, stk. 4, litra a), i [Europa-Parlamentets og Rådets] direktiv 2014/65/EU«. Som følge af denne ændring omfatter »anerkendte børser« ikke længere udelukkende »regulerede markeder«. Denne ændring bør afspejles i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646 ved i nævnte forordning at medtage de børser, for hvilke Kommissionen har vedtaget en afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU.

(4) Efter Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union ophørte traktaterne med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra den 1. februar 2020, og Det Forenede Kongerige er nu et tredjeland. Kommissionen har på nuværende tidspunkt ikke vedtaget en afgørelse om ækvivalens i henhold til artikel 25, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/65/EU for så vidt angår Det Forenede Kongerige. Det er derfor nødvendigt at udelukke de børser, der er etableret i Det Forenede Kongerige, fra listen over anerkendte børser.

(5) Der er sket visse ændringer i markedsstrukturen siden ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646, navnlig hvad angår fremkomst af nye børser, fusioner, navneændringer eller aktivitetsophør. Disse ændringer bør afspejles i gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646.

(6) Gennemførelsesforordning (EU) 2016/1646 bør derfor ændres.

(7) Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) har forelagt Kommissionen.

(8) ESMA har afholdt en åben offentlig høring om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele samt anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om rådgivning —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2022
Anvendelsesdato i EU
17.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet