Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: forlengelse av overgangsordninger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1889 av 4. desember 2018 om forlengelse av overgangsperiodene for kravene til ansvarlig kapital for eksponering mot sentrale motparter fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 og forordning (EU) nr. 648/2012

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1889 of 4 December 2018 on the extension of the transitional periods related to own funds requirements for exposures to central counterparties set out in Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 17.12.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordning som utvider overgangsbestemmelsene for engasjementer mot sentrale motparter med seks måneder til 15. juni 2019. Den aktuelle overgangsbestemmelsen ligger i EUs kapitalkravsregelverk, forordning 575/2013 (CRR) art. 497(2) og i EMIR-regelvkerket, forordning 648/2012 art. 89(5a).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning/inkorporering.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU kapitalbevegelser og finansielle tjenester anser reglene som EØS-relevante og akseptable.

Vurdering
Reglene anses som EØS-relevante og akseptable.

Status
Reglene er vedtatt og trådte i kraft i EU desember 2018.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
04.12.2018
Anvendelsesdato i EU
08.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet