Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/100 av 16. oktober 2015 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder for spesifisering av den felles beslutningsprosess med hensyn til søknader om visse tilsynsmessige tillatelser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/100 of 16 October 2015 laying down implementing technical standards specifying the joint decision process with regard to the application for certain prudential permissions pursuant to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.2.2019)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden gir utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker m.fl. (CRR). Standarden angir hvordan tilsynsmyndighetene i samarbeid skal behandle en søknad fra et grensekryssende finansforetak om å få benytte interne modeller til å beregne kapitalkravet under CRR (Forordning (EU) nr. 575/2013).

Tilsynsmyndighetene skal tilstrebe enighet om prosess og endelig beslutning. Dersom tilsynsmyndighetene ikke blir enige er det hjemlandsmyndigheten som avgjør. De ulike tilsynsmyndighetene kan bringe saken inn for EBA ved uenighet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisning i forskrift (inkorporasjon).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Å gi hjemlandsmyndigheten siste ord i vurdering av modeller som brukes av datterselskaper i Norge kan begrense norske myndigheters tilsynskompetanse med disse selskapene. Utover dette anses rettsakten ikke å ha vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabel.

Ved innlemming i EØS-avtalen vil det være behov for tekniske tilpasninger vedr. dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og trådt i kraft i EU, og er til vurdering for innlemming i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.10.2015
Anvendelsesdato i EU
17.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.04.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0100
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro