Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1646 av 13. september 2016 om fastsettelse av tekniske gjennomføringsstandarder med hensyn til hovedindekser og anerkjente børser i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 om tilsynskrav for kredittinstitusjoner og verdipapirforetak

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1646 of 13 September 2016 laying down implementing technical standards with regard to main indices and recognised exchanges in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.1.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Utfyllende bestemmelser til kapitalkravsregelverket for banker (Capital Requirements Regulation - CRR) om mulighet til å ta hensyn til pant i finansielle instrumenter ved fastsettelsen av kapitalkrav for kredittrisiko. De utfyllende bestemmelsene angir at det kun er aksjer i OBX-indeksen i Norge som oppfyller kravene til pant. Bestemmelsen er i Norge informert om i Rundskriv 16/2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Presisering som er gjort i forordningen er i Norge allerede gjennomført praksis.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Behov for tekniske tilpasninger knyttet til dato for ikrafttredelse.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU.

Den er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen sammen med hovedrettsaktene og flere andre utfyllende regler.

Reglene følges allerede opp i Norge, jf. rundskriv 16/2016.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.09.2016
Anvendelsesdato i EU
04.10.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.12.2019
Anvendes fra i Norge
31.12.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1646
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro