Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/249 av 17. februar 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/2197 med hensyn til valutaer som er nært korrelert, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/249 of 17 February 2021 amending Implementing Regulation (EU) 2015/2197 with regard to closely correlated currencies in accordance with Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.8.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten er en endringsforordning til utfyllende regelverk til kapitalkravsforordningen (CRR).

Av CRR (kapitalkravsregelverk for banker mv.) artikkel 354 følger det at sammenstilte posisjoner i nært korrelerte valuter kan være gjenstand for lavere kapitalkrav (4 %) og den tekniske standarden oppdaterer oversikten over hvilke valuter som oppfyller vilkårene for å kunne anses som nært korrelerte. Oversikten over nært korrelerte valutaer oppdateres årlig.

Forordningen inneholder ingen materielle endringer, men oppdaterer oversikten over tett korrelerte valutaer i vedlegget i (EU) 2015/2197. Ingen valutaer legges til eller fjernes, kun datoer justeres.
Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i norsk rett ved henvisning i CRR/CRD IV-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vil ikke ha vesentlige økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vil gjennomføres i Norge ved inkorporasjon i forskrift.

Status
Forordningen er vedtatt og i kraft i EU. Forordningen er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.02.2021
Anvendelsesdato i EU
10.03.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.07.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.07.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.08.2021
Anvendes fra i Norge
16.08.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0249
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro