Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: rapportering om kjernekapitalandel