Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/1620 av 13. juli 2018 om endring av delegert forordning (EU) 2015/61 om utfylling av forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til krav til likviditetsreserve for kredittinstitusjoner

Commission Delegated Regulation (EU)2018/1620 of 13 July 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/61 to supplement Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and the Council with regard to liquidity coverage requirement for credit institutions

Siste nytt

EØS-komitebeslutningen trer i kraft 12.7.2022 som følge av ratifisering av Liechtenstein 11.7.2022 av EØS-komitebeslutning om tilknyttet rettsakt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder visse begrensede endringer av minstekravet til likviditetsreserve (LCR). Den viktigste endringen er tilpasningen av beregning av forventede utbetalinger og innbetalinger for gjenkjøpsavtaler, omvendte gjenkjøpsavtaler og sikrede swaptransaksjoner til de internasjonale likviditetsstandardene i Basel III. Andre endringer er behandlingen av visse reserver hos sentralbanker i tredjeland, unntak fra minstekravet til emisjonsvolum for visse likvide aktiva fra ikke-EU-land og nye kriterier om enkel, transparent og standardisert verdipapirisering (STS-verdipapirisering).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kunne innlemmes i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett etter at CRR og forordning 2015/61 er tatt inn i EØS-avtalen. Forordningen vil gjennomføres i norsk rett ved inkorporering/henvisning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene av minstekravet til likviditetsreserve er begrensede og vil ikke ha betydelige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
SU for kapitalbevegelser og finansielle tjenester mener rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Kommisjonens delegerte forordning ble vedtatt og publisert i EU-tidende 30. oktober 2018. Forordningen trådte i kraft 19. november 2018 og gjelder fra 30. april 2020. Forordningen endrer forordning 2015/61 om minstekrav til likviditetsreserve, som gir utfyllende regler til forordning 575/2013 (CRR). Disse er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen.Innlemmelse i EØS-avtalen fordrer at CRR og forordning 2015/61 er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.07.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
13.07.2018
Anvendelsesdato i EU
30.04.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
10.06.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2019/2162) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.07.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.07.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.07.2022
Anvendes fra i Norge
08.07.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1620
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro