Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om utveksling av informasjon mellom kompetente myndigheter