Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)