Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1013 av 30. mars 2017 om standard rapporteringsskjema etter artikkel 17 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 561/2006

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1013 of 30 March 2017 drawing up the standard reporting form referred to in Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 15.12.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.8.2017)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens implementeringbeslutning (EU) 2017/1013 av 30. mars 2017 med vedlegg om standard rapporteringsskjema (heretter implementeringsbeslutningen) er hjemlet i artikkel 17 i Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr. 561/2006 om kjøre- og hviletid (heretter forordningen).

Forordningen fastsetter regler om kjøretider, pauser og hviletider for førere av kjøretøyer som transporterer gods eller personer. Formålet med regelverket er å harmonisere konkurransevilkårene mellom forskjellige transportsystemer, samt å bedre sjåførenes arbeidsvilkår og trafikksikkerheten.

EUs medlemsstater, samt EØS-statene, har en rekke rapporteringsforpliktelser til Kommisjonen eller EFTAs Overvåkningsorgan, blant annet vedrørende kontroll av kjøretøy. Etter artikkel 17 i forordningen skal medlemsstatene bruke skjemaet fastsatt i beslutningen og oversende Kommisjonen de opplysninger som er nødvendige for at Kommisjonen annethvert år skal kunne utarbeide en rapport om anvendelsen av relevant regelverk. Det er andre gang skjemaet oppdateres siden forordningen ble vedtatt.

Skjemaet som implementeringbeslutningen inneholder, avviker i liten grad fra tidligere skjema, men er oppdatert for å inkludere ny generasjon fartsskriver, "smart fartsskriver", og inneholder enkelte presiseringer vedrørende kjøre- og hviletidskontroll langs veg og hos foretak.

Implementeringsbeslutningen trådte i kraft i EU 30.mars 2017.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Reglene om kjøre- og hviletid som følger av forordningen, er gjennomført i norsk rett ved forskrift 2. juli 2007 nr. 877 om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS.

Implementeringsbeslutningen har kun betydning for norske myndigheters rapporteringsforpliktelser til EFTAs Overvåkningsorgan, den ikke stiller krav til transportør eller andre. EØS-henvisningen i forskriften må oppdateres, men det er ikke vurdert å være behov for endringer i forskriften for øvrig.

Med hjemmel i vegtrafikkloven § 21 kan departementet gi forskrift om kjøre- og hviletidsregler og med hjemmel i vegtrafikkloven § 19 a om kjøretøyverksteder. Forordningen kan innlemmes ved forskriftsendringer i form av inkorporasjonsbestemmelser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Implementeringsbeslutningen medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser av særlig betydning. Oppdatering av rapporteringsskjemaet vil kreve endring av dagens kontrollsystem, VaDIS, slik at endringene i implementeringsbeslutningen registreres. Statens vegvesens kontrollører samt politiet må dessuten informeres om endringene slik at kontroll utføres i tråd med implementeringsbeslutningen. Tidsbruken og arbeidsinnsatsen antas imidlertid å være begrenset, og ikke medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Statens vegvesen.

Sakkyndige instansers merknader
Implementeringsbeslutningen følger sporet for hurtigprosedyre.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Implementeringsavgjørelsen anses å bidra i kontrollen av fartsskrivere og dermed fremme etterlevelse av kjøre- og hviletidsreglene.

Kravene som følger av implementeringsbeslutningen er oversiktlige og av begrenset omfang, noe som tilsier at den enkelt kan inkorporeres.

Status
Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 30. mars 2017, og trådte i kraft straks, jf. TFEU art. 297 (2) § 3

Iht. EØS-avtalen protokoll 1, 11.avsnitt, vil beslutningen tre i kraft i EFTA-landene fra den datoen EØS-komiteen vedtar å innlemme beslutningen i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.03.2017
Anvendelsesdato i EU
05.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 733-740
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D1013
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro