Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/672 av 22. april 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet trans-resveratrol (fra mikrobiell kilde)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/672 of 22 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food trans-resveratrol (from microbial source)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.3.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.7.2022)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i spesifikasjonen for trans-resveratrol fra mikrobiologiske kilder, som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Kravet om at 100 % av partiklene fra ny mat-ingrediensen produsert fra mikrobiologisk kilde bør være mindre enn 100 mikrometer fjernes med dette fra spesifikasjonen.

Bakgrunnen for endringen er at partikkelstørrelsen varierer, og at fordelingen er sammenlignbar med kjemisk syntetisert trans-resveratrol, som er vurdert av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og hvor det ikke er satt krav til partikkelstørrelse.

Europakommisjonen vurderer at endringen ikke vil medføre noen endring i tryggheten av ingrediensen, med bakgrunn i at EFSA allerede har vurdert kjemisk trans-resveratrol, som har tilsvarende partikkelstørrelse-variasjon.

Ved rettsakten endres spesifikasjonen for trans-resveratrol fra mikrobiologiske kilder i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.04.2022
Anvendelsesdato i EU
15.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2023
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2023
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2023
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2023

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.03.2023
Anvendes fra i Norge
20.03.2023

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0672
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro