Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/672 av 22. april 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet trans-resveratrol (fra mikrobiell kilde)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/672 of 22 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food trans-resveratrol (from microbial source)

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EU) 2015/2283 fastsættes det, at kun nye fødevarer, der er godkendt og opført på EU-listen over nye fødevarer, må markedsføres i Unionen.

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 indeholder en EU-liste over nye fødevarer i henhold til artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283.

(3) EU-listen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 omfatter trans-resveratrol fra syntetiske og mikrobielle kilder som en godkendt ny fødevare.

(4) Den nye fødevare trans-resveratrol fra en mikrobiel kilde er blevet godkendt som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 til anvendelse i kosttilskud som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF i kapsel- eller tabletform til voksne på grundlag af dens væsentlige ækvivalens med resveratrol med langvarig anvendelse før den 15. maj 1997 udvundet af pileurt (Fallopia japonica).

(5) Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2016/1190 blev det tilladt i Unionen at markedsføre syntetisk trans-resveratrol som en ny levnedsmiddelingrediens i henhold til forordning (EF) nr. 258/97 også til anvendelse i kosttilskud, som omhandlet i direktiv 2002/46/EF, i kapsel- eller tabletform til voksne.

(6) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/51 blev betingelserne for anvendelse af trans-resveratrol ændret. Navnlig er restriktionerne på udleveringsformerne for kosttilskud, der indeholder den nye fødevare, blevet ophævet.

(7) Den 29. juli 2021 indgav virksomheden Evolva AG (»ansøgeren«) en ansøgning til Kommissionen i henhold til artikel 10, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2283 om en ændring af specifikationerne for trans-resveratrol fra en mikrobiel kilde. Ansøgeren anmodede om at få fjernet kravet om, at 100 % af partiklerne i den nye fødevare produceret af S. cerevisiae skal være af en størrelse på under 62,23 mikrometer (< 62,23 μm).

(8) Ansøgeren begrunder anmodningen med, at ændringen er nødvendig for at tage hensyn til variationen i partikelstørrelsen af trans-resveratrol fra en mikrobiel kilde under fremstillingsprocessen og forarbejdningen med henblik på anvendelse i kosttilskud. Til støtte for anmodningen fremlagde ansøgeren analytiske data, der viste, at partikelstørrelsesprofilen for trans-resveratrol fra en mikrobiel kilde er sammenlignelig med partikelstørrelsesprofilen for den kemisk syntetiserede trans-resveratrol, som blev evalueret af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), og for hvilken der ikke er opført nogen krav om partikelstørrelse på EU-listen over nye fødevarer.

(9) Kommissionen finder, at den ønskede ajourføring af EU-listen ikke forventes at få virkninger for menneskers sundhed, og at en sikkerhedsevaluering foretaget af autoriteten i overensstemmelse med artikel 10, stk. 3, i forordning (EU) 2015/2283 ikke er nødvendig, da den ønskede fjernelse af kravet om partikelstørrelse for trans-resveratrol fra en mikrobiel kilde ikke ændrer dens sikkerhedsprofil, fordi den analytiske dokumentation, som ansøgeren har fremlagt, viser, at dens partikelstørrelsesfordelingsprofil er sammenlignelig med profilen for den kemisk syntetiserede trans-resveratrol, som autoriteten har evalueret.

(10) Oplysningerne i ansøgningen giver tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at de ønskede ændringer af specifikationerne for trans-resveratrol er i overensstemmelse med betingelserne i artikel 12 i forordning (EU) 2015/2283 og bør godkendes.

(11) Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 bør derfor ændres.

(12) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.04.2022
Anvendelsesdato i EU
15.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet