Spesifikasjonene til trans-resveratrol som ny mat: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/672 av 22. april 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 med hensyn til spesifikasjonene for det nye næringsmiddelet trans-resveratrol (fra mikrobiell kilde)

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/672 of 22 April 2022 amending Implementing Regulation (EU) 2017/2470 as regards the specifications of the novel food trans-resveratrol (from microbial source)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 28.7.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.7.2022)

Sammendrag av innhold

Forordningen godkjenner endring i spesifikasjonen for trans-resveratrol fra mikrobiologiske kilder, som tidligere er godkjent som ny mat-ingrediens i kosttilskudd og oppført i unionslisten. Kravet om at 100 % av partiklene fra ny mat-ingrediensen produsert fra mikrobiologisk kilde bør være mindre enn 100 mikrometer fjernes med dette fra spesifikasjonen.

Bakgrunnen for endringen er at partikkelstørrelsen varierer, og at fordelingen er sammenlignbar med kjemisk syntetisert trans-resveratrol, som er vurdert av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) og hvor det ikke er satt krav til partikkelstørrelse.

Europakommisjonen vurderer at endringen ikke vil medføre noen endring i tryggheten av ingrediensen, med bakgrunn i at EFSA allerede har vurdert kjemisk trans-resveratrol, som har tilsvarende partikkelstørrelse-variasjon.

Ved rettsakten endres spesifikasjonen for trans-resveratrol fra mikrobiologiske kilder i unionslisten over ny mat (forordning (EU) nr. 2017/2470) som beskrevet

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
22.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.04.2022
Anvendelsesdato i EU
15.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet