Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/462/EU av 23. juli 2012 som endrer kommisjonsvedtak 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og som opphever vedtak 2002/730/EF om spesifikasjoner for samttrafikkevne

Commission Decision 2012/462/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2002/731/EC, 2002/732/EC, 2002/733/EC, 2002/735/EC and 2006/66/EC and repealing Decision 2002/730/EC concerning technical specifications for interoperability

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.07.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutningen 2012/462/EU av 23. juli 2012 ble publisert i Official journal 14. august 2012. Vedtaket gjelder endringer av tidligere vedtak: 2002/731/EF, 2002/732/EF, 2002/733/EF, 2002/735/EF og 2006/66/EF og som opphever vedtak 2002/730/EF om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne. TSIene som endres av beslutningen er tidligere erstattet av nye TSIer. Endringene er likevel nødvendige av hensyn til prosjekter som fortsatt er forankret i de gamle TSIene. De TSIene som endres av beslutninger, er:

• Vedtak 2002/731/EF om TSI styring, kontroll og signal for høyhastighetslinjer
• Vedtak 2002/732/EF om TSI infrastruktur for høyhastighetslinjer
• Vedtak 2002/733/EF om TSI energi for høyhastighetslinjer
• Vedtak 2002/735/EF om TSI rullende materiell for høyhastighetstog
• Vedtak 2006/66/EF om TSI støy
• I tillegg oppheves vedtak 2002/730/EF TSI vedlikehold av høyhastighetstog

Endringene følger av at det er vedtatt spesifikasjoner for et europeisk jernbaneinfrastrukturregister (vedtak 2011/633/EU) og et europeisk typeregister (vedtak 2011/665/EU), og det er nødvendig å oppdatere de tidligere tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSIer) for å sikre konsistens.

Merknader
Beslutningen gjør endringer i TSIer som tidligere er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften. TSIene for høyhastighetstog har ikke noen praktisk anvendelse i Norge. Endringene i 2006/66/EF om TSI støy går ut på å sette inn en henvisning i beslutning 2011/665/EU om kjøretøyregisteret og hvilke opplysninger som skal inn i registeret. Dette gir en tydeligere regulering på området. Beslutningen får derfor minimale konsekvenser for Norge, både rent praktisk, økonomisk og administrativt.

Beslutningen er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 862 og fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har ingen spesielle merknader til vedtaket.

Vurdering
Vedtaket omfatter endringer som har minimal administrativ, praktisk og økonomisk betydning for Norge.

Disse to rettsaktene ble ansett som EØS-relevante og akseptable for Norge, og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 862.

Status
Beslutningen ble fastsatt av Kommisjonen 23. juli 2012, publisert i EU-tidende 14. august 2012 og trådte i kraft 24. januar 2013, jf artikkel 7.

Beslutningen ble tatt inn i avtalen 14. februar 2014. Forskrift 24. juni 2014 nr. 862 om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/462/EF ble fastsatt av Statens jernbanetilsyn og trådte i kraft 1. juli 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.07.2012
Anvendelsesdato i EU
24.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2014
Anvendes fra i Norge
01.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0462
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro