Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/464/EU av 23. juli 2012 som endrer vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF og 2008/284/EF samt beslutning 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne

Commission Decision 2012/464/EU of 23 July 2012 amending Decisions 2006/861/EC, 2008/163/EC, 2008/164/EC, 2008/217/EC, 2008/231/EC, 2008/232/EC, 2008/284/EC, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU and 2011/314/EU concerning technical specifications for interoperability

Siste nytt

Norsk forskrift offentliggjort 27.06.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 02.07.2014)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2012/464/EU av 23. juli 2012 om endring av vedtak 2006/861/EF, 2008/163/EF, 2008/164/EF, 2008/217/EF, 2008/231/EF, 2008/232/EF, 2008/284/EF, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU og 2011/314/EU om tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen er gitt for å gjøre nødvendige oppdateringer i gjeldende tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSIer). Endringene gjøres samlet for å sikre konsistens, oppdatere henvisninger og oppretting av feil og mangler.

Bakgrunnen for endringene er følgende:

• Vedtak 2011/633/EU om et europeisk infrastrukturregister
• Vedtak 2011/655/EU om et europeisk kjøretøyregister
• Oppdatering av de operasjonelle reglene for ERTMS slik at de passer med versjon 2.3.0d av systemkravspesifikasjonen
• Oppretting av feil og mangler som er avdekket gjennom bruken av TSIene.

Følgende TSIer blir endret:

• Vedtak 2006/861/EF (TSI rullende materiell - godsvogner). Endringene går ut på feilrettinger og å gi riktig henvisninger til registrene.
• Vedtak 2008/163/EF (TSI sikkerhet i jernbanetuneller). Endringene går ut på feilrettinger og riktige henvisninger til registrene.
• Vedtak 2008/164/EF (TSI personer med nedsatt bevegelighet). Endringene går ut på oppdatering av henvisninger til andre TSIer og feilrettinger.
• Vedtak 2008/217/EF (TSI infrastruktur - høyhastighet). Endringene går ut på feilrettinger og å gi riktig henvisning til registrene.
• Vedtak 2008/231/EF (TSI drift og trafikkstyring - høyhastighet). Endringene går ut på å oppdatere de operasjonelle reglene for ERTMS-strekninger.
• Vedtak 2008/232/EF (TSI rullende materiell - høyhastighet). Endringene går ut på feilrettinger og å gi riktig henvisning til registrene.• Vedtak 2008/284/EF (TSI energi - høyhastighet). Endringene går ut på å gi riktig henvisning til registrene.
• Vedtak 2011/229/EU (TSI støy). Endring som gir riktig henvisning til registrene.
• Vedtak 2011/274/EU (TSI energi). Endringene går ut på å gi riktig henvisning til registrene.
• Vedtak 2011/275/EU (TSI infastruktur). Endringene går ut på å gi riktig henvisning til registrene.
• Vedtak 2011/291/EU (TSI rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk). Endringene går ut på å gi riktig henvisning til registrene.
• Vedtak 2008/314/EU (TSI drift og trafikkstyring). Endringene går ut på å oppdatere de operasjonelle reglene for ERTMS-strekninger.

Merknader
De endringene som beslutningen medfører har ingen betydning for de nasjonale/norske tilpasningene som gjelder eller eksisterende nasjonale regler på området. Beslutningen kan gjennomføres i norsk rett gjennom forskrift, og med hjemmel i samtrafikkforskriften. Beslutningen er vurdert å ha å ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser for Norge, utover selve implementeringen i norsk rett.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn har ingen spesielle merknader til beslutningen.

Vurdering
Beslutningen er relevant og akseptabelt for Norge. Beslutningen er implementert i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 864.

Status
Beslutningen ble fastsatt av Kommisjonen 23. juli 2012, publisert i EU-tidende 14. august 2012 og trådte i kraft 24. januar, jf. artikkel 13.

Beslutningen er implementert i norsk rett gjennom forskrift 24. juni 2014 nr. 864 om gjennomføring av kommisjonsbeslutning 2012/464/EU og trådte i kraft i Norge 1. juli 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.07.2012
Anvendelsesdato i EU
24.01.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.06.2014
Anvendes fra i Norge
01.07.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0464
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro