Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/37/EU av 17. juni 2010 som endrer direktiv 2008/60/EF om spesifikke renhetskriterier for søtstoffer

Commission Directive 2010/37/EU of 17 June 2010 amending Directive 2008/60/EC laying down specific purity criteria on sweeteners

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsdirektiv 2008/60/EF om spesifikke renhetskriterier for søtstoff til bruk i næringsmidler ved at renhetskriteriene for neotam (E961) blir satt inn rett etter Neohesperidine dihydrochalcone (E 959) i Vedlegg I. Kommisjonsdirektiv 2008/60/EF fastsetter renhetskriterier for de søtstoff som er oppført i stofflisten i direktiv 94/35/EF om søtstoff til bruk i næringsmidler. Neotam som søtstoff og smaksforsterker er risikovurdert av European Food Safety Authority (EFSA) og er ansett som trygt i de næringsmidlene og bruksmengder som er forslått. Neotame (E961) ble ved endringsdirektiv 2009/163/EF oppført på positivlisten i direktiv 94/35/EF om søtstoff til bruk i næringsmidler, og det er derfor nødvendig å sette spesifikasjoner for dette tilsetningsstoffet.

Merknader
Implementering av rettsakten i norsk rett medfører behov for endring av forskrift av 21. desember 1993 nr 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler. Forskriftsendringen skal høres.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse-og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.06.2010
Gjennomføringsfrist i EU
31.03.2011
Anvendelsesdato i EU
31.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 100-101
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.05.2011
Anvendes fra i Norge
02.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0037
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro