Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering)

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2008/60/EF av 17. juni 2008 om spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering)

Commission Directive 2008/60/EC of 17 June 2008 laying down specific purity criteria concerning sweeteners for use in foodstuffs (Codified version)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 03.04.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Direktivet innebærer en kodifisering av direktivene som omhandler søtstoff. Direktiv 95/31/EF som gir renhetskriterier for søtstoff til bruk i næringsmidler er blitt endret flere ganger og kodifiseres for å bli klarere og enklere. Det er videre renhetskriterier for alle søtstoffene som er omfattet av direktiv 95/31/EF. Merknader

Rettsakten medfører endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1378 om tilsetningsstoffer til næringsmidler".

Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Høring anses åpenbart unødvendig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Kriterier for renhet og identitet (renhetskriterier) sikrer at tilsetningsstoffene, som omsettes og brukes i næringsmidler er de samme som de risikovurderte. Å samle disse gjør det enklere å finne frem i bestemmelsene.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 17.mars 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.06.2008
Anvendelsesdato i EU
07.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 32, 28.5.2014, p. 176-199
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
17.03.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.03.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.03.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2009
Anvendes fra i Norge
30.03.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0060
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro