Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser i 2011-2013

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/681/EU av 9. november 2010 om et spørreskjema vedrørende medlemsstatenes rapportering for perioden 2011-2013 om gjennomføringen av rådsdirektiv 1999/13/EF om begrensning av utslipp av flyktige organiske forbindelser i forhold til bruk av organiske løsemidler ved installasjoner

Commission Decision 2010/681/EU of 9 November 2010 concerning a questionnaire for Member States reports on the implementation of Council Directive 1999/13/EC on the limitation of emissions of volatile organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations during the period 2011-2013

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.03.2014)

Sammendrag av innhold
Direktiv 1999/13/EF er implementert i norsk regelverk gjennom Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 9 (forurensningsforskriften). I tilknytning til direktivet har det tidligere vært utarbeidet spørreskjemaer som skal gi kommisjonen en oversikt over gjennomføringen av direktivet. Kommisjonsbeslutning 2010/681/EU innebærer et nytt spørreskjema, med enkelte, mindre endringer fra tidligere spørreskjema.

Merknader
Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 1999/13/EF artikkel 11. Norge har gjennomført direktiv 1999/13/EF i forurensningsforskriften kapittel 9.

Besvarelse av spørreskjemaet vil ikke medføre ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutningen behandles i spesialutvalget for miljø 8. juni 2011 og anses som relevant og akseptabelt.

Vurdering
Spørsmålsformuleringene i kommisjonsbeslutningen anses som EØS relevante og akseptable. Oppfølging av direktivet har ikke hatt høyeste prioritet hos forurensningsmyndighetene. Dersom forvaltningen skal gi fullgode svar på alle spørsmålene vil oppfølgingen av direktivet/forskriftens kapittel 9 måtte prioriteres høyere enn det som gjøres per i dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 370-372
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0681
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro