Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 342/2014 av 21. januar 2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder utfyllende bestemmelser for finansielle konglomerater

Commission Delegated Regulation (EU) No 342/2014 of 21 January 2014 supplementing Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of the calculation methods of capital adequacy requirements for financial conglomerates

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen gir nærmere regler om anvendelsen av beregningsmetodene for kapitalkrav for finansielle konglomerater. Dette gjelder først og fremst opplistingen av krav og bufferkrav som skal oppfylles på konsolidert basis, hva som skal regnes som sektorspesifikk kapital og nærmere regler om overførbarhet og tilgjengelighet av ansvarlig kapital.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant.

Det er nødvendig med nærmere definisjoner med hensyn til anvendelsen av beregningsmetodene for kapitalkrav for finansielle konglomerater. Dette er særlig viktig etter at bufferkravene for bankene trådte i kraft, og hvor konsekvensene av brudd på kapitalkravene er ulike for de ulike bufferkravene og for minstekravene. Det er videre behov for nærmere regler om medregning av ansvarlig kapital på tvers av de ulike sektorene i finansielle konglomerater. Det har også før vært krav til overførbarhet og tilgjengelighet for overskudd av ansvarlig kapital som kan medregnes, men gjeldende regler er uklare.

Norge har allerede i stor grad gjennomført bestemmelsene gjennom endring av skjemaet og veiledningen til skjemaet for tverrsektorielle finansielle grupper, slik at bufferkrav og pålagte pilar 2-krav er lagt til kravene som skal oppfylles av CRD IV-institusjonene på konsolidert basis. Det er videre tatt inn regler om overførbarhet og tilgjengelighet av ansvarlig kapital i forslaget til forskriftsendringer for å gjennomføre CRD IV så langt det passer, og som er regler som også følger av kommisjonsforordningen. Det vil være behov for å presisere i veiledningen hvordan reglene om overførbarhet og tilgjengelighet skal praktiseres i forhold til medregning av annen solvensmarginkapital.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 21. januar 2014.

Forodningen er til vurdering på EFTA-siden.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.01.2014
Anvendelsesdato i EU
23.04.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
23.04.2015
Høringsfrist
10.08.2015