Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 342/2014 av 21. januar 2014 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/87/EF og europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013 når det gjelder utfyllende bestemmelser for finansielle konglomerater

Commission Delegated Regulation (EU) No 342/2014 of 21 January 2014 supplementing Directive 2002/87/EC of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the application of the calculation methods of capital adequacy requirements for financial conglomerates

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.3.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.2.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir nærmere regler om anvendelsen av beregningsmetodene for kapitalkrav for finansielle konglomerater. Dette gjelder først og fremst opplistingen av krav og bufferkrav som skal oppfylles på konsolidert basis, hva som skal regnes som sektorspesifikk kapital og nærmere regler om overførbarhet og tilgjengelighet av ansvarlig kapital.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Etter innlemmelse i EØS-avtalen kan forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved henvisning i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter, foretak eller borgere.

Sakkyndige instansers merknader
Spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ikke behov for tilpasninger ut over at det må avgjøres fra hvilket tidspunkt forordningen skal gjelde i EØS/EFTA-landene.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.01.2014
Anvendelsesdato i EU
23.04.2014
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 575/2013)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
23.04.2015
Høringsfrist
10.08.2015