Standardformat for presentasjon av forsikringsprodukter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/1469 av 11. august 2017 om fastsettelse av et standardiseret presentasjonsformat for dokumentet med opplysninger om forsikringsproduktet

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1469 of 11 August 2017 laying down a standardised presentation format for the insurance product information document

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder utfyllende regler/nivå 2-regler til forsikringsdistribusjonsdirektivet (direktiv (EU) 2016/97).

Formålet med forordningen er å gjøre det lettere for forsikringskunder å lese, forstå og sammenligne forsikringsprodukter. Dette søkes gjennomført ved å standardisere et felles informasjonsdokument som produsenter av skadeforsikringsprodukter skal utarbeide. Informasjonsdokumentet skal inneholde sentral informasjon om produktet, herunder opplysninger om forsikringsgiver, dekningsområdet, forsikringstakers forpliktelser m.m.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift (dvs i at det i forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen). Rettsakten vil ikke ha vesentlige rettslige konsekvenser utover det som følger av forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Når forsikringsdistribusjonsdirektivet er gjennomnført i norsk rett, vil denne forskriften kunne fastsettes uten Stortingets samtykke.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ha begrensede administrative og øknomiske konsekvenser. Forordningen stiller mer detaljerte krav til formatet og innholdet i det standardiserte dokumentet som skal fremlegges ifølge forsikringsdistribusjonsdirektivet.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert forordningen. Den anses å være EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Det er behov for tekniske tilpasninger til ikrafttredelsen av forordningen.

Status
Reglene er vedtatt og trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EØS/EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
11.08.2017
Anvendelsesdato i EU
01.09.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.11.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv (EU) 2016/97)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1469
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro