Standardformat for samsvarserklæring for jernbanekjøretøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 201/2011 av 1. mars 2011 om en modell for samsvarserklæring med en tillatt type jernbanekjøretøy

Commission Regulation (EU) No 201/2011 of 1 March 2011 on the model of declaration of conformity to an authorised type of railway vehicle

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 17.2.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.3.2012)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) nr. 201/2011 av 1. mars 2011 om en modell for samsvarserklæring med en tillatt type jernbanekjøretøy er gitt for å oppfylle kravet i direktiv 2008/57/EF artikkel 26 nr. 4 (samtrafikkdirektivet).
Forordningen består av fortale, to artikler og et vedlegg (1 side). Artikkel 1 viser til at modellen for typesamsvarserklæring er gjengitt i vedlegget, mens artikkel 2 slår fast at forordningen gjelder fra 2. juni 2011. Vedlegget, som altså utgjør modellen for typesamsvarserklæring, inneholder den informasjonen som er påkrevd i artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF, og gjennomført i norsk rett i samtrafikkforskriften § 28. Erklæringen skal inneholde opplysninger om samsvar med EU-regelverket, relevante tekniske spesifikasjoner og nasjonale regler mv.

Merknader
Formålet med forordningen er å forenkle tillatelsesprosessene vedrørende kjøretøyer. Forordningen medfører i seg selv ikke noen ytterligere forpliktelser eller byrder enn det som allerede følger av artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF, og som er implementert i norsk rett.

Forordningen kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift fastsatt av Statens jernbanetilsyn med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har vært sendt til uttalelse til berørte parter. Det har ikke kommet inn noen merknader. Samferdselsdepartementet har ingen merknader til forordningen.

Vurdering
Formålet med forordningen er å forenkle tillatelsesprosessene vedrørende kjøretøyer. Forordningen medfører i seg selv ikke noen ytterligere forpliktelser eller byrder enn det som allerede følger av artikkel 26 i direktiv 2008/57/EF, og som er implementert i norsk rett. Modellen om erklæringen om typesamsvar skal brukes ved søknad om tillatelse til ibruktaking av et jernbanekjøretøy der det allerede foreligger en tillatelse for den aktuelle typen fra et annet land. Da det antas at det er en administrativ fordel både for de som skal søke om tillatelse og de som skal behandle søknaden, vil forordningen kun ha positiv nytteverdi.

Konklusjon
Forordningen er EØS-relevant, akseptabel for Norge og gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Status
Forordningen ble vedtatt 1. mars 2011 og trådte i kraft i EU 2. juni 2011.

Ved EØS-komiteens vedtak nr. 24/2012 ble forordningen tatt inn i EØS-avtalen 12. februar 2012.

Statens jernbanetilsyn gjennomførte forordningen i norsk rett ved forskrift 15. februar 2012 nr 148 om typesamsvarserklæring, med hjemmel i samtrafikkforskriften § 3 sjette ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2011
Anvendelsesdato i EU
02.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 35, 23.6.2016, p. 1098-1099
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
10.02.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.02.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.02.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
15.02.2012
Anvendes fra i Norge
15.02.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0201
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro