Standardisering innen sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon

Tittel

Rådsvedtak 87/95/EØF av 22. desember 1986 om standardisering på sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon

Council Decision 87/95/EEC of 22 December 1986 on standardization in the field of information technology and telecommunications

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsvedtaket, norsk utgave)

I forbindelse med standarder som får anvendelse på informasjonsteknologisektoren og under arbeidet med å utarbeide disse skal det særlig tas hensyn til følgende forhold:

-tekniske spesifikasjoner er kompliserte, og det kreves presisjon for å sikre informasjons- og datautveksling og samtrafikkevne mellom systemene,

-det er behov for hurtig offentliggjørelse av standarder, slik at urimelige forsinkelser ikke medfører at tekster foreldes på et tidlig stadium fordi de blir innhentet av den teknologiske utviklingen,

-det er nødvendig å fremme bruk av internasjonale standarder for informasjons-og datautveksling på et grunnlag som gir tillit til at de kan gjennomføres i praksis,

-standardisering spiller en viktig økonomisk rolle ved å bidra til opprettelse av et felles marked på denne sektoren.

Direktiv 83/189/EØF(3) gir Kommisjonen, medlemsstatene og standardiseringsorganene adgang til å holde seg informert om standardiseringsorganenes intensjoner om å utarbeide eller endre en standard, og i henhold til samme direktiv kan Kommisjonen gi mandat til å igangsette standardiseringsarbeid av felles interesse i fellesskap og på et tidlig stadium.

Direktivet nevnt ovenfor inneholder ikke alle bestemmelser som er nødvendige for å iverksette en felles standardiseringspolitikk på sektorene informasjonsteknologi og telekommunikasjon.

Teknisk overlapping mellom ulike standardiseringsområder, særlig når det gjelder informasjonsteknologi og telekommunikasjoner, gjør seg gjeldende i stadig sterkere grad og gir derfor grunn til et nært samarbeid mellom standardiseringsorganene, som bør samarbeide for å behandle slike saker av felles interesse.

Kommisjonen har nylig inngått avtaler dels innenfor rammen av en felles programerklæring undertegnet med Den europeiske post- og teleorganisasjon (CEPT), dels innenfor rammen av generelle retningslinjer avtalt med den felles standardiseringsorganisasjonen Den europeiske standardiseringsorganisasjon/Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering (CEN/CENELEC).

I direktiv 86/361/EØF(4) fastsettes det programmer for arbeid med felles tekniske spesifikasjoner [som svarer til europeiske telekommunikasjonsstandarder (NET)] for dette området, et arbeid som skal utføres av Den europeiske post- og teleorganisasjon, eventuelt i samråd med Den europeiske standardiseringsorganisasjon og Den europeiske komité for elektroteknisk standardisering.

Offentlige kontrakter er et velegnet område for å fremme en bredere aksept av standarder som gjelder sammenkobling av åpne systemer (Open Systems Interconnection) for informasjons- og datautveksling, ved at det der kan henvise til disse standardene ved innkjøp.

Det er nødvendig å opprette en komité som skal bistå Kommisjonen ved videreføring og styring av målsettinger og tiltak fastsatt i dette vedtak

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2006
Anvendelsesdato i EU
07.02.1988
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Anvendes fra i Norge
01.01.1994