Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/835 av 12. mai 2017 som retter den slovenske og svenske språkversjonen av gjennomføringsforordning (EU) 932/2012 som etablerer felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i lufttrafikken, og om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/835 of 12 May 2017 correcting the Slovenian and Swedish language versions of Implementing Regulation (EU) No 923/2012 laying down the common rules of the air and operational provisions regarding services and procedures in air navigation and amending Implementing Regulation (EU) No 1035/2011 and Regulations (EC) No 1265/2007, (EC) No 1794/2006, (EC) No 730/2006, (EC) No 1033/2006 and (EU) No 255/2010

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 31.5.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2018)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 923/2012 av 26. september 2012 etablerer felles lufttrafikkregler og driftsmessige bestemmelser knyttet til tjenester og framgangsmåter i lufttrafikken, og endrer samtidig gjennomføringsforordning (EU) nr. 1035/2011 og forordning (EF) nr. 1265/2007, (EF) nr. 1794/2006, (EF) nr. 730/2006, (EF) nr. 1033/2006 og (EU) nr. 255/2010.

Kommisjonen foreslår å endre den slovenske og den svenske språkversjonen av forordning (EU) 923/2012, ettersom det har blitt funnet feil i disse. I den slovenske versjonen er det funnet feil i artikkel 1 og i den svenske er det funnet feil i artikkel 2.

Disse endringene berører ikke de andre språkversjonene av forordningen eller innebærer noen form for endring av det materielle innholdet i forordningen som sådan.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ny rettsakt er gitt med hjemmel i forordning 923/2012, som igjen har hjemmel i TFEU artikkel 100.

Rettsakten vil bli gjennomført i norsk rett ved en endring av forskrift 14. desember 2016 nr. 1578 som er forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer, og tilhører gruppe 2.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter eller norske aktører.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger fast track-prosedyren og behandles derfor ikke av SU Transport.

Luftfartstilsynet fant etter en innledende vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans er nå til vurdering på norsk side hos Utenriksdepartementet.

Det anses ikke nødvendig å gjennomføre høring da dette anses for å være åpenbart unødvendig.

Vurdering
Luftfartstilsynet fant etter en innledende vurdering at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Spørsmålet om EØS-relevans er nå til vurdering på norsk side hos Utenriksdepartementet. Det er i tilfelle ikke behov for tilpasningstekst.

Andre opplysninger
Skal ikke gjennomføres i norsk rett. Skal ikke sendes Form 1 til ESA.

Status
Rettsakten faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.

Det er Luftfartstilsynet som i tilfelle skal gjennomføre endringen i norsk rett da de faller innenfor Luftfartstilsynets delegerte forskriftskompetanse, jf. forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer § 4.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.05.2017
Anvendelsesdato i EU
06.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 60, 6.9.2018, p. 454-455
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
31.05.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R0835
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro